Nu har Arbetsmiljöverkets årsredovisning publicerats om 2022 präglat av coronapandemi och ett förändrat säkerhetsläge.

Arbetsmiljöverkets årsredovisning: pandemi och säkerhetsläge

Året 2022 har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publiceras Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se. Det totala antalet förrättningar blev nästan 24 000 förra året. Det är en ökning med drygt 30 procent jämfört med 2021.

På grund av coronarestriktionerna i början av 2022 fick vi fortsätta att göra inspektioner på distans.

Det totala antalet förrättningar blev nästan 24 000 förra året. Det är en ökning med drygt 30 procent jämfört med 2021.

– Det betyder att vi nu är på väg mot samma nivåer som vi hade innan pandemin, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har tillsammans med åtta andra myndigheter och Europol genomfört två kontrollveckor för att upptäcka och identifiera människoexploatering. En av veckorna fokuserade på arbetslivskriminalitet kopplat till flyktingvågen från Ukraina.

Regelförnyelsen och uppdrag om visselblåsning

Arbetet med en ny regelstruktur och digitaliseringen av våra regler har fortsatt under 2022. Vi kommer ta beslut om en ny regelstruktur under 2023.

I december 2021 började en ny lag att gälla om skydd för så kallade visselblåsare.  Arbetsmiljöverket fick i uppdrag att bli tillsynsmyndighet för att kontrollera att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

– Vi har inrättat både interna och externa visselblåsarfunktioner och har i omgångar informerat om visselblåsning på vår webbplats. Vi har även fördelat statsbidrag till organisationer som arbetar för att motverka missförhållanden i arbetslivet, säger Erna Zelmin.

Verksamhetens mål uppfyllda

Bedömningen för 2022 är att vi uppfyllt målen för verksamheten och de politiska målen för arbetslivspolitiken. Nu fortsätter arbetet med att förebygga olycksfall och ohälsa på jobbet.

– Alla ska så långt som möjligt vara inkluderade i arbetslivet, trivas på jobbet och få komma hem friska och krya efter arbetspassets slut. Nu fortsätter vi arbetet enligt vår vision att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Erna Zelmin.

Läs årsrapporten

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab