Nytt lagkrav gällande tillpassningstest
på andningsskydd 1 januari 2025

Läs frågor och svar!

Från och med januari 2025 kommer en precisering gällande tillpassningstest/täthetsprovning för tätsittande andningsskydd att börja gälla. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att se till att tätsittande andningsskydd är individuellt utprovad för arbetstagaren. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:11 står följande: 9 § Arbetsgivaren ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska arbetsgivaren se till att tätheten provas individuellt med en lämplig kvantitativ eller kvalitativ metod, för att säkerställa att andningsskyddet har den förväntade skyddseffekten.

Allmänna råd
Lämpliga metoder för individuell täthetsprovning av tätsittande andningsskydd finns beskrivet i SS-ISO 16975-3:2022 Andningsskydd – Val, användning och underhåll – Del 3: Tillpassningstestning, standarden kan köpas via SIS.
Enligt Arbetsmiljöverket ska provningen göras av en person med kunskaper om användning av andningsskydd och de metoder som används vid tillpassningsprovning. − Syftet är att användaren inte ska bli sjuk, skadas eller dö av att andas in farliga ämnen, säger Paula Lundberg, sakkunnig inom personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket. Tillpassningstest ska utföras på alla tätsittande andningsskydd såsom filtrerande halvmasker, halvmasker och helmasker samt tätsittande masker som är fläktassisterade eller tryckluftsmatade och även bärbara tryckluftsapparater (SCBA).
Tillpassningstest ska utföras för att säkerställa att masken har den storlek och utformning som passar användaren. En storlek passar inte alla, därför måste masken tillpassas för att hitta den modell av mask och form som passar.
Det finns också andra anledningar till att ett andningsskydd inte ger önskad skyddsnivå och det kan bero skägg, polisonger, ansiktssmycken, tandproteser, djupa hudveck, ärr och ansiktsskador. Även personlig utrustning såsom skyddsglasögon, visir, kläder, hjälmar mm kan påverka passformen. Över tid kan inläckage på grund av felaktig passform orsaka skador på lungorna och kroppen som inte går att återställa. En förändring av ansiktsform till exempel på grund av förändring i vikt eller skada eller om en annan mask väljs kräver ett nytt tillpassningstest.

En certifierad testledare har de kompetenskrav som ställs för att utföra tillpassningstest enligt ISO standarden SS-ISO 16975-3:2022. Resultatet av ett tillpassningstest påverkas av kompetensen hos behörig testansvarig. Om det saknas kunskap, färdighet, erfarenhet och förståelse för tillpassningstestning och andningsskydd i allmänhet kan det betyda att passformen inte är korrekt. Användaren riskerar då potentiella hälsorisker om andningsskyddet inte har en korrekt passform.

Olika metoder av tillpassningstest
Kvalitativ tillpassningstestning är subjektiv och ställer krav på deltagande från användaren. I de vanligaste metoderna används antingen en sackarin- eller Bitrex®-baserad testlösning som sprayas in i en huva. Personen som bär andningsskyddet avgör sedan om de kan smaka lösningen samtidigt som en rad övningar för tillpassningstestning genomförs. Om användaren inte kan känna smak av testlösningen under testet betecknas testet som godkänt. Denna metod kan användas för tillpassning av filtrerande halvmasker och halvmasker.

Kvantitativ tillpassningstest är en objektiv metod som kan användas för att testa passformen hos de flesta tätslutande andningsskydd. Då används ett instrument för att mäta läckage runt ansiktstätningen som ger ett numeriskt resultat. De två huvudsakliga metoderna som används är partikelmätning och kontrollerat undertryck.

Fit2Fit är leverantör av ackrediteringsschema
Fit2Fit i Storbritannien är ett ackrediteringsschema som är utformat för att bekräfta kompetensen hos personer som utför tillpassningstestning av andningsskydd. Fit2Fit ackrediteringsschema har utvecklats av British Safety Industry Federation (BSiF), Health and Safety Executive (HSE) och andra intressenter i branschen i Storbritannien. Det omfattar både teoretiskt prov och praktisk demonstration som en del i kompetensbedömningen. Tillpassningstestare som är Fit2Fit-ackrediterade är kompetenta, eftersom de har visat tillräckliga kunskaper och färdigheter samt goda rutiner. Enligt arbetsmetoden i Fit2Fit där tillpassningstestning under överinseende och vägledning av en mer erfaren testare är ett ovärderligt sätt att få kompetens.

NSA tar täten och blir ansvarig för att kvalitetssäkra tillpassningstestare
NSA har bestämt att införa detta schema i Sverige för att få kompetenta och kvalificerade tillpassningstestare. Arbetet har påbörjats och Fit2Fit arbetsmodell beräknas vara klar i juni och efter det påbörjas certifiering av tillpassningstestare. NSA är den enda organisationen i Sverige som kan utföra denna certifiering och säkerställande av kompetens enligt Fit2Fit.

För mer information
SIS (Svenska Institutet för Standarder)
Arbetsmiljöverket
fit2fit.org

Ta del av NSAs nyhetsbrev för att få uppdateringar
gällande Fit2Fit eller följ NSA på LinkedIn

Följande produkter omfattas av det nya lagkravet

Filtrerande halvmasker

Halvmasker

Helmasker

Halv- och helmasker med fläktassisterat och bärbara tryckluftsapparater

Tillpassningstest – Frågor och Svar

Vad är ett tillpassningstest av ett andningsskydd?
Det är en metod för att säkerställa att det inte finns något läckage mellan ansiktet och mask.

Vad är ett tättslutande andningsskydd?
Ett tättslutande andningsskydd innebär att masken sitter tätt mot ansiktet och är beroende av att en tätning skapas mellan användaren hud och själva masken.

Vilken typ av andningsskydd kräver inte tillpassningstest?
Lössittande andningsskydd såsom huvor, hjälmar, visir och dräkter finns tillgängliga som batteridrivna eller tryckluftsmatade andningsskydd

Vad är skillnaden mellan täthetskontroll och tillpassningstest?
En täthetskontroll säkerställer funktionen och tätheten på masken och bör göras inför varje användning av andningsskyddet. Täthetskontrollen ska utföras enligt tillverkarens användarinstruktioner. Ett tillpassningstest utförs av en testledare, testet säkerställer att den specifika masken passar användarens ansikte och därmed sluter tätt.

Måste man vara renrakad när man använder tättslutande andningsskydd?
Ja, varje person som använder tättslutande andningsskydd måste vara renrakad i området för tätningen mellan mask och ansikte. Detta för att det inte ska bli någon glipa mellan hud och mask, som då kan innebära inläckage.

Var står det att man måste vara renrakad?
Enligt standarden för tillpassningstest SS-ISO 16975-3 ska tätningsytor mellan ansiktet och andningsskyddet renrakas högst 24 timmar före användning och helst 12 timmar innan.

Om jag byter till en annan mask behöver jag ett nytt tillpassningstest?
Ja, ändring av maskens märke, modell eller storlek än den som du är tillpassningstestad på kommer att kräva ytterligare ett tillpassningstest för att säkerställa att den nya masken passar och ger det skydd som krävs.

Hur ofta behöver en användare av tättslutande andningsskydd tillpassningstestas?
Ett tillpassningstest måste utföras som en del av det initiala valet av andningsskydd och bör upprepas när det sker en förändring av andningskskyddets typ, storlek, märke eller modell som används. Ett upprepat test bör utföras oavsett förändring av andningsskyddet som används om användarens ansiktsform förändras, till exempel vid viktökning eller förlust, omfattande tandarbete, piercingar och förändringar av annan skyddsutrustning som kan påverka passformen av en mask . Det är god praxis att ha ett system på plats för att granska när ett upprepat test krävs. Fit2Fit rekommenderar att ett upprepat tillpassningstest utförs vartannat år.

Finns det olika metoder som används vid tillpassningstestning?
Det finns olika metoder för att utföra tillpassningstester och är antingen kvalitativ eller kvantitativ. Den kvalitativa metoden är ett test baserat på smak. Det finns två kvantitativa metoder – partikelräkning och kontrollerat undertryck. Fit2Fit ger ackreditering i alla 3 metoder. Fit2Fit rekommenderar inte en metod framför en annan.

Varför ska man använda en Fit2Fit ackrediterad tillpassningstestare?
En person som genomgått en ackreditering genom Fit2Fit har gjort skriftliga och praktiska tester för att bli bedömd att ha tillräcklig kompetens inom området. När personen har gjort godkända tester och visat tillräcklig kompetens får de sitt certifikat.

Kommer jag att vara Fit2Fit-ackrediterad genom att gå en kurs i tillpassningstestning?
Nej det kommer du inte att vara. Utbildning är ett viktigt steg i processen att bli en kompetent tillpassningsstestare. För att bli ackrediterad finns en formell bedömningsprocess som involverar ett skriftligt flervalsprov och en bedömning genom en praktisk demonstration av tillpassningstestning i en vald metod.

Hur kan jag se om den tillpassningstestning jag har haft har utförts på ett kompetent och korrekt sätt?
Kompetens kan visas genom skicklighet, kunskap och erfarenhet av en tillpassningstestare. Fit2Fit-kompetensbedömningsprocessen utvärderar allt detta. Så leta efter Fit2Fit-ackrediteringen, då kan du vara säker på att din leverantör är kompetent.

Hur kan jag bli ackrediterad som en kompetent tillpassningstestare?
Kontakta Andreas Jacobsson på telefonnummer 0708-100178 eller jacobsson@live.se

Vilken metod är bäst när det gäller att utföra tillpassningstester?
Alla metoder bedöms att uppfylla sitt syfte när det gäller tillpassningstester. Däremot är det inte alla andningsskydd som kan användas vid varje metod.

Har du frågor eller är du intresserad av att bli tillpassningstestare?

12 + 11 =

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab