Produktområden

Första hjälpen

Med första hjälpen avses de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutbredning.

I Första hjälpenåtgärder ingår även ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning eller dylikt

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

AKLA AB

Första hjälpen

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Cederroth First Aid

Första hjälpen

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Hjälpåtgärder vid olycksfall

Med första hjälpen avses de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutbredning. I Första hjälpenåtgärder ingår även ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning eller dylikt.

 

Vad kan inträffa på min arbetsplats?

Gå igenom vilka olyckor och sjukdomsfall som kan inträffa på ditt arbete. Riskerna kan vara olika beroende på verksamhet. Hantering av farliga maskiner kan till exempel ge klämskador. Kemikalier kan ge frätskador eller kvävning. Fysisk aktivitet som lek och idrott under skolraster innebär ofta en ökad risk för olyckor och skador. Ensamarbete är en risk i sig att ta hänsyn till, inte minst för att det kan vara svårt att tillkalla hjälp. Om det finns risk för hot och våld är det särskilt angeläget med beredskap för krisstöd. Arbetsskadestatistik, egen eller från Arbetsmiljöverket över branschen eller yrket, samt egen tillbuds­ och skaderapportering kan användas vid riskbedömningen.

 

Vad kan jag behöva göra?

Innan en skada har inträffat ska man ha skaffat sig en beredskap där bland annat arbetsfördelningen bestämts. Man har också tänkt igenom vilka hjälpmedel som kan behövas i form av utrustning för första hjälpen, tillgång till transportfordon, larmsystem med mera. Att planera och organisera första hjälpen och krisstöd är inget ”en gång för alla” jobb. Det är viktigt att planeringen följs upp och är aktuell. Skapa rutiner för detta. Glöm inte beredskap för att ta hand om akut sjukdom. Det kan till exempel handla om astmaanfall, insulinkänningar eller hjärtinfarkt. Någon på arbetsplatsen kan ha informerat om att han eller hon har hälsoproblem som kan kräva akuta hjälpinsatser. Det är lättare att ge hjälp om man i förväg satt sig in i vad som behöver göras. Företagshälsovården kan ofta hjälpa till med riskbedömning och planering av första hjälpen och krisstöd. Även sjukvården och räddningstjänsten kan vara till hjälp. Inom skolan kan skolhälsovården anlitas. Det kan finnas behov av överenskommelser med företagshälsovård eller kommun om hjälp vid krisstöd.

 

Vilken utrustning behöver jag?

Det är viktigt att gå igenom vilken utrustning som kan behövas. Förvara utrustningen säkert men lättillgänglig och se till att den hålls komplett och fungerar. Ofta kan det vara tryckförband och lindor som behövs. För skador som kan inträffa utomhus är det bra att ha filtar att kunna hålla den skadade varm med. Skyddshandskar mot blodsmitta är också bra att ha. Glöm inte att se över behovet av anordning för ögonspolning och nöddusch. Om man hanterar ämnen som kräver en lång spoltid (15 minuter), behöver spolvätskan vara tempererad. Det är då bra att ha en fast installerad ögondusch med tempererat vatten.

 

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilket första hjälpen som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab