Utbildningar

Utbildning för andningsskydd

Andningsskydd ska ge användaren tillräckligt med andningsbar luft eller gas i farliga miljöer. Utbildning för användaren är både teoretisk och praktisk om vilka risker arbeten kan utgöra där andningsskydd krävs. Andningsskydd är sista steget i skyddsåtgärdshierarkin och bör bara sättas in när man genom en korrekt riskbedömning kommit fram till att användningen av andningsskydd är motiverad.

Grundkrav andningsskydd (pdf)

Utbildning för vilka andningsskydd som ska användas var

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment när det gäller val av andningsskydd, användning samt skötsel och underhåll. Utbildningen ska utgå ifrån användarens behov och arbetsmiljö. När det finns skadliga föroreningar i luften eller det finns risk för syrebrist används andningsskydd. Föroreningar kan bestå av damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga. Andningsskydd delas upp i två grupper, nämligen filterskydd eller andningsapparater. Filterskydd tar luft från omgivningen och filtrerar bort skadliga föroreningar. Andningsapparater förser användaren med ren luft. Om man inte vet vilka luftföroreningar som finns i den omgivande luften eller när det finns risk för syrebrist ska alltid andningsapparat användas.

Andningsskyddet ska normalt endast användas av en person och ge ett fullgott skydd med hänsyn till luftens syrgashalt, förekomsten av hälsofarliga fasta partiklar eller vätskepartiklar och hälsofarliga gaser eller ångor. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter krävs en andningsapparat i en lokal där gas hanteras då syrgashalten är under 18 procent. I ett utrymme där syrgasen i luften förbrukar i olika processer krävs i regel andningsapparat för ett fullgott skydd.

 

Vad får den som går utbildningen om andningsskydd?

Efter genomgången utbildning ges intyg där det framgår vem som gått utbildningen, vilken typ av utbildning som genomförts, när utbildningen genomfördes, hur länge intyget gäller och vilket företag som utfärdat beviset. Giltighetstiden utgörs i regel av två år utifrån arbetsmiljöns utformning, utvecklingen av utrustning.

Regler om användning av personlig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:3.

 

Behöver jag gå påbyggnadsutbildningar?

Det utbildningsbevis som ges vid basutbildningen gäller inte för specifika typer av andningsskydd eller arbetssituationer som involverar exempelvis arbete med asbest- eller PCB-sanering, slutna utrymmen och tillpassningstest. För dessa arbeten finns påbyggnadsutbildningar. För arbete i dessa miljöer finns påbyggnadsutbildningar som undertrycksbaserade andningsskydd, fläktassisterade filterskydd, andningsapparat med slang, bärbar andningsapparet och flyktskydd. 

Andvändningen av andningsskydd ska alltid utgå från tillverkarens instruktioner.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab