Utbildningar

Utbildning för slutna utrymmen

Alla slutna utrymmen ska behandlas med respekt och betraktas som potentiella riskmiljöer. Det finns en mängd arbetsmiljöer i slutna utrymmen såsom behållare, rörledningar, silos, lastutrymmen, avloppsanläggningar, gruvor och tunnlar, kulvertar, källarutrymmen, rördiken eller containrar. Genom utbildningen får användaren goda kunskaper om vilka risker som föreligger när det gäller arbete i ett slutet utrymme

Grundkrav slutna utrymmen (pdf)

Vad innehåller luften jag andas i slutna utrymmen?

Luften vi andas innehåller cirka 78 procent kvävgas, 21 procent syrgas, 0,93 procent argon och 0,04 procent koldioxid. Dessa gaser utgör mer än 99,9 procent av luftens innehåll och det är den sammansättningen som man ska eftersträva i en arbetsmiljö. Vid arbeten där man kommer i kontakt med gaser använder man ofta luftens densitet som referensvärde, som anges med värde 1. Lätta gaser har densitetstal under 1 medan tunga gaser har över 1. Detta har betydelse för var gasen tar vägen vid ett utsläpp, om den stiger eller sjunker. Oavsett om den är lätt eller tung kommer den dock att efterhand blandas med omgivande luft. För brandfarliga gaser innebär det att det kan bildas explosiv atmosfär om gas-luft-blandningen når brännbarhetsområdet och explosionsgränsen för gasen. Därför är det viktigt att känna till olika typer av gaser.

 

Anpassas utbildningen till mina förutsättningar?

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment om bland annat arbetstillstånd, gasmätning, personlig utrustning, luckvakt, riskanalys och riskbedömning, samt ett lämpliga räddnings- och evakueringsmetoder anpassade till användarens arbetsmiljö. Tiden för utbildningen anpassas till användarens behov och arbetsmiljö.

 

Är utbildningen för slutna utrymmen både teoretisk och praktisk?

Den teoretiska delen ska innehålla kunskap om arbetsmiljölagen, hur ett systematisk arbetsmiljöarbete genomförs, användningen av personlig skyddsutrustning, kemiska arbetsmiljörisker, första hjälpen och krisstöd, arbete i explosionsfarlig miljö, byggnads- och anläggningsarbete, hygienska gränsvärden och medicinska kontroller i arbetslivet.

Den praktiska delen baseras så att den överensstämmer med den teoretiska delen och så långt det är möjligt anpassas till användarens behov, arbetsmiljö och förutsättningar. Här ingår även påtagning av sele och andningsskydd på rätt sätt, inträde och utträde genom manlucka lämplig för användarens arbetsmiljö, samt utföra eller medverka i en räddningsövning.

 

Vad får jag efter att ha gått utbildningen?

Den som anordnar utbildningen utger ett utbildningsbevis till den som genomgår kursen. I intyget ska framgå vem intyget tillhör, vilken utbildning som getts, hur länge den varar, samt vilket företag som utfärdat intyget. Giltighetstiden är två år.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab