Utbildningar

Utbildning för fallskydd

En tredjedel av arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro är fallolyckor. Det är viktigt att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se till att det inte finns risk för fall. Om så behövs ska skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar sättas upp. Extra viktig rä det med skyddsanordningar om det finns hål eller öppningar i golvet.

Grundkrav fallskydd (pdf)

Utbildning före användning av fallskyddsutrustning

Fallskydd kan kräva utbildning där risk för fall föreligger

Fallskyddsutrustning kan bestå av flera delar som kan kombineras eller användas var för sig. Den som använder personlig fallskyddsutrustning bör få utbildning i hur den ska användas, kopplas eller provas före användning. Användaren ska även känna till riskerna med att använda utrustningen felaktigt. Före varje användning ska utrustningen kontrolleras och en behörig ska kontrollera fallskyddet minst en gång per år. Skadad utrustning ska aldrig användas.

Är utbildningen både teoretisk och praktisk?

Grundkravet i utbildningen av fallskydd är att den både ska vara teoretisk och praktisk. Den som genomgår en utbildning ska få goda kunskaper om risker för arbeten på höjd eller där det finns en risk för fall till lägre nivå. I utbildningen ska ingå kollektiva system, personlig utrustning, stödsystem och falldämpande system, riskanalys och bedömning samt lämpliga räddnings- och evakueringsmetoder anpassade till användarens arbetsmiljö.

 

Anpassas fallskyddsutbildning till mitt behov?

Utbildningen ska anpassas till användarens behov och arbetsmiljö. 

Fallskydd är produkter, utrustning och tekniker som avser att förhindra en person som vistas på höjd att falla till en lägre nivå. Enligt lag så skall en person som arbetar på höjd över två meter, där risk för fall föreligger, använda fallskyddsutrustning. I begreppet fallskydd ingår också utrustningar för räddning och evakuering av personer som kommit till skada på höga höjder.

 

Vad får jag efter genomgången utbildning för fallskydd?

Efter utbildning får användare ett intyg av utbildande företag där det framgår vem som intyget tillhör, vilken utbildning som genomförts, hur länge intyget gäller, samt vilket företag som utfärdad intyget. Giltighetstiden är två år utifrån rådande situation med arbetsmiljöns utformning, utveckling av ustrustning samt uppdatering av arbetsmiljömässiga regelverk.

Den teoretiska delen innehåller bland annat medvetenhet om riskanalys och räddningsplan, korrekt utrustning, vanliga risker, förankringspunkter och vikten av snabb räddning. Den praktiska delen innehåller bland annat en anpassad utbildning till användarens behov, arbetsmiljö och förutsättningar, hur en sele tas på och sitter på rätt sätt, prova att förflytta sig med ett eller flera system vertikalt eller horisontellt, samt utföra eller medverka i en räddningsövning.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab