Coronapandemin har slagit hårt mot Sverige äldreboenden även under den andra vågen. En färsk enkät från fackförbundet Kommunal avslöjar allvarliga brister i användningen av skyddsutrustning inom äldreomsorgen.

Allvarliga brister i användning av skyddsutrustning

Coronapandemin har slagit hårt mot Sverige äldreboenden även under den andra vågen. En färsk enkät från fackförbundet Kommunal avslöjar allvarliga brister i användningen av skyddsutrustning inom äldreomsorgen. Alarmerande säger ordföranden Tobias Baudin till Dagens Nyheter.

När Coronakommissionen kom med sin första delrapport i december var kritiken hård och att strategin att skydda de äldre har misslyckats. Det yttersta ansvaret vilade på nuvarande och tidigare regeringar, menade kommissionen som fokuserade på vad som skett i landet under våren. Nu visar siffror från Socialstyrelsen att många äldre dött även under den andra vågen. 2.762 personer med boendeformen särskilt boende avled från 1 mars till 30 september av Covid-19. Från 1 oktober till 25 januari har ytterligare 2.099 personer med samma boendeform avlidit av samma orsak. Andelen av de avlidna som är över 70 år är högre nu än i mars-september då siffran var 89,1 procent, att jämföra med 94,2 procent nu.

– Det är väldigt sorgligt att det inte blivit stopp på smittspridningen, säger Iréne Nilsson-Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen till DN. Om man tittar på hur många som avlidit i förhållande till hur många smittade vi har uppgifter om är det väsentligt färre.

– Man önskar att vi inte fått en så kraftfull andra våg. Ska man skydda de allra äldsta handlar det inte bara om att vidta specifika åtgärder mot äldreboenden. Det är också väldigt viktigt med åtgärder på samhällsnivå, säger Emma Spak, chef för vårdsektionen på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Även om man har skyddsutrustning, jobbar i mindre grupper och har tränat på basala hygienrutiner så är det en riskfylld miljö.

Problem med skyddsutrustning har varit en återkommande fråga under hela pandemin, från att tillgång saknades till utbildning och regelverk om hur den ska användas.

Fackförbundet Kommunal menar att det fortfarande finns stora brister som innebär risker för både personal och de äldre. Enligt en enkät under januari bland 6.630 skyddsombud på äldreboenden visar att fortfarande på brister i användningen av skyddsutrustning. Var sjunde skyddsombud uppgav att det förekommit situation där personal arbetat utan rätt skyddsutrustning under den senaste månaden. 

– Det är alarmerande. Man får inte släppa fokus på att använda skyddsutrustning och att göra det på rätt sätt. Pandemin är långt ifrån över. Även om det har blivit bättre är det definitivt inte bra, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till DN.

Enligt enkäten uppger var tionde skyddsombud att arbetsgivaren försökt begränsa användandet av adekvat skyddsutrustning.

– Det är en dyster bild. Det brister i rutiner och jag skulle tro att det ibland saknas kunskap och utbildning om vilken skyddsutrustning man ska använda i vilka situationer. Arbetsgivarens ansvar är avgörande, säger Baudin som också efterlyser tydligare vägledning och krav från ansvariga myndigheter. Det behövs fler nationella riktlinjer kring de här frågorna. Man ska till exempel inte kunna börja på ett äldreboende om man inte har utbildning i basala hygienrutiner.

Enligt Coronakommissionens ordförande Mats Melin är det sannolikt att flera av de strukturella bristerna i kommissionens rapport fortfarande finns kvar.

– Svagt ledarskap, många timanställda och många anställda utan den grundläggande medicinska utbildning som finns i en undersköterskeutbildning. Och den uppdelade organisationen med kommuner som ansvarar för hälso- och sjukvård i alla delar utom läkarinsatser. Man kan bara hoppas att det har utvecklats något med ytterligare användning av mobila team, säger han.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab