En av våre ansatte fotografert i et bilverksted. Foto/rettigheter: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet: ikke blir syke av arbeidet eller skadet på jobb

Arbeidstilsynet skal bidra til at ansatte ikke blir syke av arbeidet eller skadet på jobb. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for godt arbeidsmiljø, men vi i Arbeidstilsynet kontrollerer og veileder.  Arbeidstilsynet skal bidra til et godt og trygt arbeidsliv i Norge der arbeidsgivere følger arbeidsmiljøloven, forskriftene i arbeidsmiljøregelverket og andre lover knyttet til arbeidslivet. 

Vi jobber på ulike måter for et bedre arbeidsmiljø i Norge. I dette arbeidet bruker vi forskjellige virkemidler, og det viktigste virkemiddelet vårt er tilsyn. I tilsyn kontrollerer vi om virksomhetene følger arbeidsmiljøregelverket.

Andre virkemidler er ulike former for veiledning og samarbeid, for eksempel med partene i arbeidslivet, bransjeorganisasjoner og andre myndigheter.

Hvis vi avdekker brudd på arbeidsmiljøregelverket, kan vi kreve at virksomheten gjør nødvendige endringer innen en gitt frist. Når det er overhengende fare for liv og helse, kan vi stanse hele eller deler av virksomheten. Likevel: Arbeidstilsynet er ikke en ”blålysetat” som skal rykke raskt ut. Ved umiddelbar fare for liv og helse er politiet rett etat å ringe. 

Tilsyn som virkemiddel

På tilsyn kontrollerer vi både private og offentlige virksomheter. Vi ser på om de følger arbeidsmiljøregelverket, og vi veileder om det er noe virksomheten må gjøre eller endre.

Hvis vi avdekker feil eller mangler som skyldes at virksomheten ikke følger arbeidsmiljøregelverket, kan vi gi ett eller flere pålegg. Det vil si at virksomheten må rette opp brudd på regelverket innen en viss frist.

Hvis virksomheten ikke gjør endringer innen fristen, kan den få en tvangsmulkt. Det vil si at den må betale et gebyr fram til pålegget er rettet. Dersom virksomheten fortsatt ikke gjør endringer, kan vi stanse hele eller deler av virksomheten.

Virksomheten kan også miste godkjenninger den har fått fra Arbeidstilsynet, hvis den ikke følger arbeidsmiljøregelverket.

Ved alvorlige brudd på regelverket kan vi vedta at virksomheten må betale overtredelsesgebyr, en reaksjon vi kan gi ved alvorlige eller gjentatte lovbrudd som kan få store konsekvenser for arbeidstakernes helse og sikkerhet. I særlig alvorlige tilfeller kan vi politianmelde virksomheten.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med næringer, virksomheter, arbeidstakergrupperog oppgaver som vi vet har høy risiko for skader og sykdom.

Vi kan gjøre tre ulike typer tilsyn

Stedlig tilsyn: Vi kan føre tilsyn ved at vi kommer til virksomheten. Noen tilsyn melder vi fra om på forhånd, og andre ganger kommer vi uanmeldt. Ved meldte tilsyn sender vi virksomheten en melding på forhånd om når vi kommer, hva som er hensikten med tilsynet og hvem som skal være til stede når vi kommer. Der skriver vi også hva slags dokumentasjon vi vil se. Ved uanmeldte tilsyn sier vi ikke ifra på forhånd at vi kommer. Da snakker vi med ledere og ansatte vi møter på arbeidsplassen og observerer arbeidsforholdene. Vi kan også be om dokumentasjon der og da. 

Digitalt tilsyn: Vi kan også avtale med virksomheten at vi gjennomfører tilsynet i form av et videomøte.

Dokumenttilsyn: Ved dokumenttilsyn ber vi virksomheten sende oss spesifikk skriftlig dokumentasjon. 

Hva skjer etter tilsynet?

Hvis tilsynet avdekker at virksomheten ikke følger arbeidsmiljøregelverket, kan vi gi ulike reaksjoner. Reaksjonen avhenger av hvor alvorlig bruddet er, og om bruddet fører til overhengende fare for arbeidstakerne. 

 Veiledning som virkemiddel

I tillegg til at vi veileder virksomheter på tilsyn, gir Arbeidstilsynet veiledning og informasjon på mange andre måter og i ulike kanaler. Vi veileder både arbeidsgivere, arbeidstakere og andre som gjør en jobb for et bedre arbeidsmiljø. 

Vi veileder enkeltpersoner på telefon, i chat, via chatbot og på e-post.  

Vi arrangerer gratis kurs og webinarer for å spre kunnskap om regelverk og godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).  

Vi har informasjonskampanjer om viktige temaer, nyhetsbrev, deler kunnskap i sosiale medier, i podkast og til media.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab