SKAL SØKES OM: Det er ulovlig for virksomheter å gjøre asbestarbeid uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Bildet viser en bygning hvor det foregår asbestsanering. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet: Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid

Arbeidstilsynet lanserte nylig en enklere søknadsløsning for tillatelse til å jobbe med asbest.  Alle virksomheter som skal arbeide med asbest eller materialer som inneholder asbest, må søke til Arbeidstilsynet.

Den nye søknadsløsningen for asbestarbeid har færre fritekstfelter og færre dokumentasjonskrav enn tidligere. Virksomheten som søker, trenger for eksempel ikke å sende inn dokumentasjon på opplæring og helseundersøkelser lenger, kun å bekrefte at dette er gjennomført. Søknadsprosessen foregår nå i Altinn, ikke lenger via eDialog, og virksomhetene vil med den nye løsningen få en påminnelse når gyldig tillatelse nærmer seg utløpsdato – etter tre år. 

– Alt i alt mener vi å ha fått på plass en mer brukervennlig søknadsløsning. Løsningen er brukertestet av en rekke representanter fra bygg- og anleggsbransjen, som har gitt den god respons, sier seksjonsleder Ørnulf Halmrast i Seksjon for søknader og meldinger i Arbeidstilsynet.

Søk om tillatelse til å arbeide med asbest (altinn.no)

Les mer om hvordan du søker om tillatelse til å arbeide med asbest

Arbeidstilsynet kan følge opp søknadene vi har fått om asbestarbeid med tilsyn. Virksomhetene må da legge frem dokumentasjon blant annet på at opplæring og helsekontroller er gjennomført i tråd med regelverket.

Kommer bedre løsning også for melding av enkeltoppdrag
Virksomheter som har tillatelse til å jobbe med asbestholdig materiale, skal sende melding til Arbeidstilsynet før hvert oppdrag. Meldingen skal sendes i god tid og senest en uke før arbeidet starter. Dette er fordi Arbeidstilsynet før oppstart skal kunne vurdere om arbeidet er planlagt etter regelverket.

Arbeidstilsynet jobber nå med å lage en ny løsning i Altinn også for meldinger om konkret arbeid med asbest. Også her er målet å gjøre løsningen enklere og mer brukervennlig for virksomhetene.

Gjør for lite for å forebygge eksponering
En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at de færreste  kommuner og fylkeskommuner har gjennomført kartlegging av asbest i sine bygg.

På verdens arbeidsmiljødag 28. april, lanserte Arbeidstilsynet rapporten som oppsummerer tilsyn med 319 kommuner og sju fylkeskommuner i perioden 2018-2022. Den viser at tre av fire kommuner ikke har gitt nødvendig informasjon og opplæring til vaktmestere og annet driftspersonell.

LES MER: Kreftfarlig asbest er fremdeles en fare for mange arbeidstakere.

Fakta om asbest
Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer.

Lungekreft, lungehinnekreft og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest.

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg.

Størst bruk var det i perioden etter andre verdenskrig og fram til 1980.

I 1985 kom det et totalforbud mot asbest. Det er imidlertid kjent at lagret asbestmateriell kan ha blitt brukt ved oppføring av bygg også senere, på tross av forbudet,

Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn.

Les mer

Les mer om asbest.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab