Årsrapporten gir et innblikk hvordan vi jobbet i 2021, hvilke tiltak som ble gjennomført og de resultatene det ga, skriver Arbeidstilsynet.

​Arbeidstilsynets årsrapport for ”annerledesåret” 2021

Arbeidstilsynet legger nå ut sin årsrapport for 2021 – et år som på mange måter ble annerledesåret volum to. Til tross for at det fortsatt var en del begrensinger knyttet til korona, ble aktiviteten mer tilnærmet normalen enn året før.

– Vi har selvsagt vært preget av pandemien, også i 2021. Den har både gjort noe med hvordan vi gjennomfører kontroller og tilsyn, og gitt oss noen tilleggsoppgaver, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Årsrapporten gir et innblikk hvordan vi jobbet i 2021, hvilke tiltak som ble gjennomført og de resultatene det ga. Les Arbeidstilsynets årsrapport for 2021.

Nye koronaoppdrag
I februar i 2021 fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å opprette og drifte en godkjenningsordning for innkvartering. Virksomheter som ønsket å innkvartere utenlandske arbeidstakere under karantenetiden, måtte først søke til Arbeidstilsynet. Det ble utviklet en IT-løsning med tilhørende veiledning som raskt kunne tas i bruk.

Arbeidstilsynet fortsatte med tilsyn med smittevern ved å rette aktiviteten mot bransjer og næringer hvor risikoen for smittespredning var størst, og ved å respondere på utbrudd når de oppstod.

– Høsten 2021 gikk pandemien over i en ny fase. Det ga oss muligheten til å igjen fokusere på kjente risikoforhold i virksomhetene, sier Vollheim.

– Kjenn dine rettigheter
Selv om mye av Arbeidstilsynets innsats var rettet mot smittevern på arbeidsplassene, ble det gjort viktig arbeid på andre områder også. Blant annet for å bedre situasjonen for sårbare utenlandske arbeidstakere. Arbeidet fortsatte med en stor satsning som skal sette arbeidstakerne i stand til å kjenne sine rettigheter og plikter i arbeidslivet i arbeidet med Know Your Rights.

Å nå utenlandske arbeidstakere direkte med informasjon har lenge vært en utfordring. Vi har imidlertid hatt suksess med å nå målgruppene i kanaler de bruker og på deres eget språk. Flere arbeidstakere har avdekket forhold på egen arbeidsplass som bryter med lover og regelverk. De vet også hvor de skal henvende seg for hjelp og veiledning.

En økning i antall tilsyn
Tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at virksomhetene forholder seg til lovbestemmelsene, og i takt med regjeringens gjenåpningsplan høsten 2021, trappet vi opp ordinære tilsyn.

– Vi er ikke tilbake til det antallet tilsyn vi hadde før koronapandemien, men vi hadde en økning i 2021, sammenlignet med 2020. Både underveis og i etterkant av pandemiinnsatsen har vi fått kritikk for å nedprioritere øvrige tilsyn og aktiviteter på bekostning av smittevern. Dette var for så vidt ikke uventet, og det viser hvor viktig tilstedeværelsen vår er i det norske arbeidslivet, sier Vollheim.

– Vi har tilpasset oss og utviklet nye løsninger. Digitale tilsyn og digitale veiledninger er nye verktøy tilpasset pandemien, og vil sammen med erfaringene vi har gjort oss, sette oss i bedre stand til å påvirke målgruppene våre fremover.

Arbeidstilsynet har flere virkemidler for å påvirke virksomheter til å arbeide systematisk forebyggende med arbeidsmiljøet og tilsyn er en av disse. Andre virkemidler er veiledning, tverretatlig samarbeid, forvaltningsoppgaver og regelverksarbeid.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab