Illustrerande bild hämtad från Sundström Safety.

Arbetsmiljöverket: Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd

Arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man använder tätsittande andningsskydd på arbetsplatsen ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft den 1 januari 2025, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. 

Det handlar om ett par preciseringar av nuvarande regler om användning av personlig skyddsutrustning. Reglerna för andningsskydd preciseras för att vara säker på att andningsskyddet faktiskt skyddar så som det ska göra.

− Syftet är att användaren inte ska bli sjuk, skadas eller dö av att andas in farliga ämnen, säger Paula Lundberg, sakkunnig inom personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket.

Andningsskydd ska vara individuellt utprovade

Redan i dag ska arbetsgivaren se till att en arbetstagares personliga skyddsutrustning är ändamålsenlig för de risker som den ska skydda mot och att den passar användaren efter nödvändiga justeringar. 

Den ena preciseringen av reglerna är att arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Det innebär att varje andningsskydd ska vara särskilt utprovat för den som ska använda skyddet. Ett sådant krav finns redan i nuvarande regler om kemiska arbetsmiljörisker, kvarts och stendamm i arbetsmiljön samt i reglerna om asbest.

− Anledningen är att ett och samma andningsskydd inte passar alla ansikten. För att skyddet ska skydda som förväntat behöver användaren ha en storlek och en modell som passar, säger Paula Lundberg.

Tätheten ska provas på tätsittande andningsskydd

Den andra preciseringen gäller andningsskydd som ska sluta tätt mot ansiktet, så kallade tätsittande andningsskydd. Om man använder ett tätsittande andningsskydd, ska arbetsgivaren se till att tätheten provas individuellt. Det ska göras genom en så kallad tillpassningsprovning med en lämplig kvantitativ eller kvalitativ metod.

− Det är det enda sättet att testa att det skyddar som det ska göra, säger Paula Lundberg.

Vilka berörs av reglerna?

Alla arbetsgivare för verksamheter där man använder andningsskydd berörs. Det handlar om cirka 52 000 företag, enligt Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning från 2020. Andningsskydd används bland annat inom regioner och kommuner, till exempel som skydd mot smitta på infektionskliniker och i kommunernas drift- och underhållsverksamheter.

När det kommer till tätsittande andningsskydd berörs i synnerhet arbetsgivare inom följande sektorer:

  • jordbruk
  • bygg- och anläggning
  • tillverkningsindustri.

Hur provar man tätsittande andningsskydd?

Det finns två kvantitativa metoder som går ut på att mäta antal partiklar innanför respektive utanför andningsskyddet. Dessutom finns en kvantitativ metod som går ut på att mäta lufttrycket i andningsskyddet.

Den kvalitativa metod som finns innebär i stort att användaren har på sig sitt andningsskydd under en huva som täcker huvud, hals och axlar. Därefter sprutar man in ett smak- eller doftämne i huvan. Om användaren kan känna smaken eller doften av ämnet, sluter andningsskyddet inte tätt.

Provningen bör göras av en person med kunskaper om användning av andningsskydd och de metoder som används vid tillpassningsprovning.

Mer utförliga beskrivningar av metoderna finns i den internationella standarden ISO 16975-3 Andningsskydd – Val, användning och underhåll – Del 3: Tillpassningstestning (ISO 16975-3 Respiratory protective devices – Selection, use and maintenance – Part 3: Fit-testing procedures). Standarden kan beställas genom Svenska institutet för standarder, SIS.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab