Alla länder som deltar i Slic-kampanjen ska genomföra egna tillsynsinsatser riktade mot arbetsgivare inom de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport. Hans Alm. Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Pressmeddelande: Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Kampanjen heter Accidents at work och är organiserad av den europeiska arbetsmiljöinspektörskommittén Slic, Senior Labour Inspectors’ Committee. Alla deltagande länder ska genomföra egna tillsynsinsatser riktade mot arbetsgivare inom de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport.

− Ett viktigt syfte med Slics kampanjer är att dela kunskap och erfarenheter för att skapa säkrare arbetsmiljöer i alla deltagande länder, säger Magnus Henriksson som är projektledare för Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats.

Vi kontrollerar arbetsgivarnas rutiner

Arbetsmiljöverket kommer i maj att genomföra omkring 100 inspektioner hos arbetsgivare över hela landet med minst tio anställda. Vi kommer bland annat att kontrollera om arbetsgivarna har riskbedömt och åtgärdat farliga arbetsmoment samt om de har rutiner för att utreda tillbud och olycksfall.

− Det är på arbetsplatsen som man kan förebygga att någon skadas eller till och med dör av arbetet. För att förhindra olyckor krävs att alla arbetsplatser arbetar med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt. Det betyder att man har ett bestämt sätt för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till så att alla vet vem som ska göra vad, hur det ska göras och när, säger Magnus Henriksson.  

Samma checklista i alla länder

Slic har tagit fram en checklista och ett frågeformulär som inspektörerna i alla länder ska använda sig av. Det här är några av de frågor som inspektörerna ska ställa:

Har arbetsgivaren utsett en eller flera arbetstagare till att utföra arbetsuppgifter som ska skydda mot och förebygga risker i arbetet?

Tillhandahåller arbetsgivaren personlig skyddsutrustning för det arbete som ska utföras?

Har det inträffat arbetsolyckor de senaste två åren som resulterat i att en arbetstagare varit arbetsoförmögen under mer än tre arbetsdagar?

Resultaten av ländernas tillsynsinsatser ska skickas till Slic som kommer att sammanställa dem i en rapport som alla deltagande länder får ta del av.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab