Bild Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket: Snöskottning på tak

Att jobba på ett tak är alltid farligt. Men på vintern gör snö, is, kyla och blåst jobbet extra farligt. Då är de som arbetar på taken särskilt beroende av riktiga skydds­anordningar. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhets­anordningar finns på taken och att de underhålls. Arbets­givaren är ansvarig för att arbetet utförs utifrån gällande arbetsmiljö­regler i föreskrifterna om byggnads- och anläggnings­arbete (AFS 1999:3).

Arbetsgivaren måste med utgångs­punkt i gällande bestämmelser avgöra vilka skydds­anordningar som behövs för arbetet. Normalt behöver minst kopplings­lina och helsele användas. Vid snö­skottning behöver det minst vara två personer som utför arbetet. Arbetet får inte utföras som ensam­arbete och det behöver ofta vara någon som varnar förbipasserande nedanför där man skottar.

Om det bara är snöskottning som ska utföras så räknas arbetet inte som byggnads- och anläggningsarbete men arbetet omfattas ändå av vissa paragrafer i AFS 1999:3. Snöskottning kräver inte att någon byggarbetsmiljö­samordnare utses och inte heller behöver någon arbetsmiljö­plan upprättas.

Från den 1 januari 2015 kan den som arbetar med snö­skottning få betala en sanktions­avgift om man inte följer aktuella regler. 

Undersök taket

Arbetsgivaren ska se till att taket undersöks innan anställda börjar sitt arbete. Säkerhets­anordningarna måste vara i bra skick och sitta fast ordentligt. Man behöver veta om det finns tak­fönster eller tak­partier med dålig bärighet, till exempel eternit som man kan trampa igenom.

Om allvarliga risker uppstår är arbetsgivaren skyldig att avbryta arbetet.

Arbetstagaren ska följa gällande föreskrifter, använda de skydds­anordningar som finns och iaktta den försiktighet som behövs. Innebär arbetet omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska arbets­givare eller skydds­ombud underrättas.

Läs mer 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab