Foto Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket: Tre tips för odramatiska berättelser från jobbet

Den 28 april var det internationella arbetsmiljödagen. Bakom dagen står Internationella arbetsorganisationen, ILO, som slår fast att en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet på arbetet. Här är tre konkreta tips på hur man skapar en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Så här skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida:

Att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet borde vara en självklarhet. Ändå visar vår undersökning från 2020 att nära var tredje sysselsatt person har haft besvär till följd av arbetet under den senaste 12-månadersperioden. Det motsvarar drygt 1,6 miljoner personer av landets drygt 5 miljoner sysselsatta.

Dessutom dör 30-50 personer varje år i arbetsolyckor och omkring 3000 liv förkortas på grund av sjukdomar eller skador orsakade av bristande arbetsmiljö.

Men det går att skapa odramatiska berättelser från jobbet. Här får du tips som inte bara skapar en bra arbetsmiljö, utan lönar sig rent ekonomiskt:

1. Organisera arbetet

Se till att ni har organiserat ert arbete med arbetsmiljön så att alla vet

  • vem som ska göra vad
  • vad som ska göras när.

Använd den organisation ni redan har och fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare. Tänk på att den som har fått en arbetsmiljöuppgift också ska få eller ha de kunskaper, resurser och befogenheter som behövs för uppgiften.

Följ upp minst en gång om året att er organisering av arbetet med arbetsmiljön fungerar och efter förändringar i verksamheten. Då kan ni få syn på både det som fungerar bra och det som behöver förbättras.

2. Jobba förebyggande 

Undersök och kartlägg vilka risker för ohälsa och olycksfall som finns hos er genom att

  • gå skyddsronder eller arbetsmiljöronder på arbetsplatsen
  • ta upp frågor om arbetsmiljö vid alla personalmöten och i medarbetarsamtalen
  • göra mätningar av till exempel ljus, ljud och ventilation
  • genomföra intervjuer eller skriftliga enkäter när det behövs.

Förebygg riskerna genom att

  • i första hand ta bort det som orsakar riskerna
  • i andra hand begränsa riskerna så att så få som möjligt riskerar att utsättas för faran
  • i tredje hand se om risken går att minska med hjälp av personlig skyddsutrustning.

Kontrollera att åtgärderna har fått önskad effekt.

Och inte minst: Se till att alla har de kunskaper som de behöver för att kunna jobba på ett säkert sätt.

3. Samarbeta

Ta till vara de kunskaper som finns i er organisation. Det är genom dialog mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud som ni kan utveckla arbetsmiljön utifrån förhållandena på just er arbetsplats.

Skapa en kultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för ohälsa eller olycksfall. Det är avgörande med en miljö där man är rädd om varandra och vågar diskutera både risker och hur man förebygger ohälsa.

Ta del av vilka lagar och regler som gäller för arbetsmiljön.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab