Om fler yrkesgrupper och arbetssituationer behöver omfattas av arbetsskadeförsäkringen eller inte ger inte Inspektionens rapport något svar på.

Arbetsskadeförsäkringen har inte uppfyllt sina syften

Den svenska strategin under pandemin kan ha ökat risken att smittas av coronaviruset på jobbet. Samhället via arbetsskadeförsäkringen har inte tagit ansvar för det. Det visar en genomgång av Inspektionen för socialförsäkringen, skriver Arbetarskydd.

Det var den 18 mars som Inspektionen för socialförsäkringen fick uppdraget av regeringen att analysera om covid-19 bör anses som arbetsskada i fler situationer än vad som gäller idag. Nu, efter knappt fem veckor, kommer inspektionens rapport med intervjuer med tjänstemän på Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Pensionsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten samt en genomgång av statistik över arbetsskadeärenden och tillbudsanmälningar.

Om fler yrkesgrupper och arbetssituationer behöver omfattas eller inte ger dock inte rapporten något svar på.

– Det finns inget enkelt svar på den frågan och det är först och främst en fråga för regeringen. Vi har försökt att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt, säger Ossian von Friesen, projektledare på Inspektionen för socialförsäkringen och en av två författare till rapporten, till Arbetarskydd.

Rapportförfattarna konstaterar att arbetsskadeförsäkringen inte har fungerat under pandemin och skriver att den svenska strategin med stora delar av samhället öppet, liksom många arbetsplatser, kan ha inneburit större smittrisker för arbetstagare.

Inte uppfylt sina syften
Inspektionen påpekar att arbetsskadeförsäkringen kan vara ett sätt för samhället att ta ansvar för dessa större smittrisker. Men att begränsningen i förordningen om arbetsskadeförsäkringen och statligt personskadeskydd, Fasp, för vilka smittrisker i arbetet som omfattas på olika sätt, har inneburit att försäkringen inte har uppfyllt sina syften.

Arbetsskadeförsäkringen är till för att skydda arbetstagare och i rapporten nämnder Inspektionen att exempelvis chaufförer har svårt att styra över risken att drabbas av droppsmitta från passagerare och att dessa risker inte omfattas av dagens regler. Det gäller även andra yrkesgrupper som fastighetsskötare och trafiklärare som, enligt en studie från Centrum för miljö- och arbetsmiljömedicin i Stockholm, visat sig ha högre risk för att drabbas av allvarlig covid-19.

Det finns exempel på att arbetsgivare efter dom i förvaltningsrätten fått betala vite eftersom en busschaufför inte hade skyddats tillräckligt, men trots det kan dagens regler inte leda till en godkänd arbetsskada. Inspektionen ser fler begränsningar med dagens regler och konstaterar sammanfattningsvis att arbetsskadeförsäkringen inte har bidragit till att visa på risker i arbetsmiljön.

Kritiserad lista
I februari 2020 klassades Covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom av regeringen och den 24 maj lades virussjukdomen till på den lista över sjukdomar som under vissa förutsättningar kan godkännas som arbetsskada. Det innebär att en person som har smittats vid arbete i en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där hon eller han har behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande kan få rätt till förmåner inom arbetsskadeförsäk­ringen.

Bland annat LO har kritiserat listan.

–Det här är inte bra. Det är fler grupper än de som nämns som riskerar att smittas och de ska ha samma skydd, har Tina Nordling, ombudsman på LO, tidigare sagt till Arbetarskydd.

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket över tillbud kopplade till corona har ökat stort under pandemin. Det har Arbetarskydd skrivit flera artiklar om. Inspektionens rapport visar hur anmälningarna ökat och att ökningen blev dramatisk efter att Arbetsmiljöverket ändrat sin information om kraven kring anmälan. Inspektionens rapport visar också att antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat kraftigt. 2020 anmäldes 19 808 arbetssjukdomar och från årsskiftet till den 28 mars i år har redan 11 674 arbetssjukdomar anmälts. Enligt rapporten är det främst de corona-relaterade arbetssjukdomarna som ökat, främst från personal inom vård och omsorg. Men liksom för de anmälda tillbuden har anmälningarna bland andra näringsgrenar ökat i slutet av 2020 och under 2021.

– Det är en fördubblad risk att drabbas av allvarlig covid inom vården, men studien från miljö- och arbetsmiljömedicin visar att det också är en fördubblad risk bland flera av de grupper som vi har sett har fått avslag. Så det är inte bara i vården man utsätts för risk, men dagens system omfattar ju främst dem, säger Ossian von Friesen.

Lämnar tre förslag
Inspektionen lämnar tre förslag till regeringen:

1. Avskaffa det generella undantaget för smitta i arbetsskadeförsäkringen. Det skulle innebära att all exponering för coronaviruset i arbete omfattades av arbetsskadeförsäkringen och att de vanliga reglerna i försäkringen gäller. Det mest omfattande förslaget. Kräver en ändring av socialförsäkringsbalken och måste därför hanteras av riksdagen.

2. Avskaffa undantaget för smitta vid samhällsfarliga sjukdomar. Det skulle innebära att den som drabbas av en samhällsfarlig sjukdom omfattas av arbetsskadeförsäkringen oavsett yrke eller arbetsuppgifter. Även smitta från kolleger skulle omfattas. Lite lättare att ändra eftersom det kräver en förordningsändring.

3. Avskaffa undantaget för smitta vid just covid-19. Det skulle innebära att covid-19 plockas bort från listan över de smittsamma sjukdomarna och läggs till i en punkt om just covid-19 i Fasp. Mer avgränsat förslag än punkt två.

Ladda ned skrivelsen här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab