​RETNING FOR ÅRET: Gjennom tilsyn og veiledning skal Arbeidstilsynet blant annet bidra til å forhindre sykdom og skade på jobben. FOTO: Arbeidstilsynet. 

​Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022

Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomhetene arbeider godt med eget arbeidsmiljø. I tillegg jobber vi for at arbeidstakere skal ha seriøse og anstendige arbeidsvilkår, og med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– For å avgjøre hvilke områder vi særlig skal rette innsatsen vår mot, ser vi på hvilke arbeidstakergrupper som har størst risiko for å bli utsatt for uforsvarlige arbeidsforhold eller arbeidsrelatert sykdom og skade. I tillegg følger vi med på aktører som bidrar til useriøsitet og arbeidslivskriminalitet og slik setter arbeidsmiljøtilstanden under press, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Gjennom hele året kommer vi til å gjennomføre en rekke tilsyn og ha ulike veiledningstiltak innenfor disse områdene.

Vil bidra til å forhindre arbeidsrelatert sykdom og skade
En viktig oppgave for Arbeidstilsynet er å følge opp at virksomhetene ivaretar ansvaret de har for eget arbeidsmiljø. Virksomhetene skal arbeide systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å bidra til å hindre at ansatte blir utsatt for sykdom, skade og uforsvarlige arbeidsforhold i jobben.

Mer konkret betyr dette at vi i 2022 særlig prioriterer arbeidstakere som er mest utsatte for:

 • kreftfremkallende eksponering i arbeidslivet, for eksempel asbest, kvartsstøv, dieseleksos eller sveiserøyk.
 • arbeidsrelaterte ulykker med alvorlig skade, for eksempel fallulykker, klemulykker eller ulykker hvor arbeidstaker blir truffet av gjenstand.
 • arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager som kan skyldes for eksempel tunge løft, belastende arbeidsstillinger, vibrasjoner, høyt arbeidspress eller lite kontroll over egen arbeidssituasjon.
 • arbeidsrelaterte psykiske plager som kan knyttes til for eksempel vold og trusler, trakassering, høye emosjonelle krav eller rollekonflikter

Tilsyn og veiledning i prioriterte næringer og virksomheter
Forebygging av kreftfremkallende eksponering og forebygging av arbeidsrelaterte ulykker er særlig aktuelle tema for tilsyn og veiledning i næringene bygg og anlegg, industri og bergverksdrift og -utvinning.

Forebygging av muskel- og skjelettplager er et særlig aktuelt tema overfor bygg- og anleggsvirksomheter, virksomheter som driver med reparasjon av motorvogner, overnattings- og serveringsvirksomheter og deler av næringen helse- og sosialtjenester.

Forebygging av arbeidsrelaterte psykiske plager er særlig aktuelt i tilsyn hos virksomheter som tilbyr helse- og sosialtjenester og overnattings- og serveringsvirksomheter.

En stor andel av virksomhetene som får tilsyn i 2022, er BHT-pliktige. Det vil si at de skal være knyttet til godkjent bedriftshelsetjeneste. Derfor vil tilsynet legge vekt på hvordan virksomheten bruker bedriftshelsetjenesten.

Arbeidstilsynet vil også følge opp alvorlige arbeidsulykker og andre alvorlige hendelser som meldes til oss eller som vi blir kjent med på annen måte.

IA-samarbeid for bedre arbeidsmiljø
Arbeidstilsynet skal i 2022 prioritere Arbeidsmiljøsatsingen med full styrke. Arbeidsmiljøsatsingen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet, hvor hensikten er å bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende med eget arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet utvikler verktøy (Arbeidsmiljøhjelpen) og bransjetilpasset veiledning som virksomhetene kan bruke for å jobbe mer behovsbasert, treffsikkert og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Innsats for seriøse og anstendige arbeidsplasser
I 2022 vil vi styrke det seriøse og anstendige arbeidslivet ved å følge opp at virksomhetene følger kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

Vi vil arbeide for arbeidstakergruppene som er mest utsatt for

 • uanstendig lavt lønnsnivå
 • ulovlig innleie og utleie

Arbeidstilsynet vil særlig rette innsatsen mot uanstendig lavt lønnsnivå i allmenngjorte bransjer – altså bransjer hvor det er minstelønn.

Disse bransjene er:

 • jordbruk og gartneri 
 • bygg 
 • elektro 
 • fiskeindustri 
 • persontransport med turbil 
 • overnatting, servering og catering 
 • godstransport på vei 
 • renhold

Arbeidstilsynet skal bidra til å forhindre ulovlig innleie og grov forskjellsbehandling mellom innleide og fast ansatte. Her vil vi prioritere bransjer og næringer hvor sannsynligheten for brudd er størst, og vi skal gjennomføre tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft.

Vi vil også føre tilsyn med og veilede offentlige virksomheter som kjøper tjenester og arbeidskraft. Som oppdragsgiver har offentlige virksomheter en viktig rolle og kan bidra til et seriøst og anstendig arbeidsliv.

Samarbeider tverretatlig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
For å bekjempe arbeidslivskriminalitet, skal Arbeidstilsynet videreføre det tette samarbeidet med NAV, politiet og Skatteetaten. Felles innsats og virkemiddelbruk er viktig for å oppnå størst mulig effekt.

Målene for den tverretatlige innsatsen er at

 • sentrale aktører som bruker kriminelle metoder i arbeidslivet, skal få sin kapasitet og intensjon betydelig redusert
 • utenlandske arbeidstakere skal settes i stand til å ivareta rettighetene og oppfylle pliktene sine
 • oppdragsgivere og forbrukere ikke skal bidra til arbeidslivskriminalitet når de kjøper varer og tjenester

Arbeidstilsynet bidrar inn i det tverretatlige a-krimarbeidet med kunnskap om arbeidslivet og i tilsyn. I dette arbeidet tar vi i bruk raske reaksjons- og sanksjonsmidler. Dette er viktige bidrag inn i arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Arbeidstilsynet bidrar også på landets seks servicekontorer for utenlandske arbeidstakere (SUA). SUA-kontorene er viktige arenaer for å sette utenlandske arbeidstakere i stand til å ivareta rettighetene og oppfylle pliktene sine.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab