Samhällskostnaden för dödsolyckor i arbetet är mycket högre än tidigare beräkningar visar en studie av Mahmoud Rezaghali.

Dödsolyckor på arbetet kostade över åtta miljarder

Det svenska samhällets kostnad för 543 dödsolyckor på arbetet under åren 2008 till 2019 var 8,5 miljarder kronor i enbart produktivitetsbortfall. Det visade en studie som Mahmoud Rezaghali gjort vid högskolan i Gävle. I en artikel i den engelska vetenskapstidskriftet Work har han sammanfattat utgångspunkterna för sin studie.

Att olyckor på arbetet är kostsamma för alla inblandade – de drabbade och deras familjer, arbetsgivare, vården, försäkringssystemet och samhället – har vi känt till, men enligt universitetsadjunkt Mahmoud Rezaghali är sättet att beräkna de verkliga kostnaderna bristfälliga. För arbetsgivaren är kostnaden efter en dödsolycka begränsad och kortsiktig, medan förlusten långsiktigt i produktivitet för samhället är betydligt större. Som grund för kostnadskalkyler för det olycksförebyggande arbetet bör därför vara de långsiktigt ekonomiska besluten.

I forskningen kring orsaker till arbetsolyckor och dödsfall sammanställs ofta de bokförda kostnaderna för olyckan i form av administrativa kostander, försäkringsersättningar och vårdkostnader. Mänskligt lidande är svårt att siffersätta, men görs i förekommande fall av försäkringsbolag. Rapporterna om de totala kostnaderna för samhället är däremot färre och bygger ofta på bristfälliga underlag, enligt Resaghali.

– I ett samhällsekonomiskt beslut ska den totala potentiella inkomsten som går förlorad över tid på grund av en dödsolycka beaktas oavsett vem som betalar vilken kostnad till de inblandade familjerna. Att fånga upp ekonomiska kostnader vid samhällsnivå är ett måste inför beslut om investeringar på arbetsplatser för att förebygga olyckor. När en ung arbetare dör efter en olycka på arbetsplats går hela arbetarens långa produktiva arbetsliv förlorad, säger han till Arbetarskydd.

Hans studie har beräknas på 543 anställda som omkommit i arbetsplatsolyckor under åren 2008 till 2019. Beräkningen visar att 45 personer förlorade livet per år, vilket gör att 10.863 effektiva arbetsår försvann. Den potentiella produktiviteten som då förlorades uppgick till drygt 8,5 miljarder kronor, eller 712 miljoner per år. För varje dödsfall förlorar samhället 16,5 miljoner kronor.

– Jag har använt alla tillgängliga fakta, även statistiken över utfört hemarbete, som också bidrar till ett samhälles produktivitet. Men mänskligt lidande hos de anhöriga går inte att värdera. Och inte heller den eventuella karriären med ökad produktivitet som den avlidne kunna göra. Jag har baserat beräkningarna på genomsnittslönen och antal år kvar till pensionen.

Effektiva och förebyggande åtgärder på arbetsplatser skulle ge en stor samhällsnytta. En norsk studie från Oslo Economics har beräknat samhällskostnaden för arbetsmiljöbrister till 75 miljarder norska kronor. Den årliga kostnaden för norska arbetsmiljöåtgärder beräknas till 30 miljarder kronor.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab