Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

Regeringen har beslutat att inrätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet. Delegationen ska öka kunskapen om arbetslivskriminalitetens omfattning och stödja de aktörer som arbetar med att stoppa arbetlivskriminalitet.

– Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös. Den nationella delegationen kommer att utgöra ytterligare en ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa fusk och brottslighet i arbetslivet och därmed öka tryggheten i samhället, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

I arbetet mot arbetslivskriminalitet har regeringen bland annat stärkt Arbetsmiljöverkets anslag med 30 miljoner kronor per år från och med 2021. Syftet är att Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter ska kunna öka insatserna mot arbetlivskriminalitet. I budgetpropositionen för 2022 föreslår även regeringen att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ökas med ytterligare 10 miljoner kronor per år för att stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet.

I augusti 2021 meddelade regeringen avsikten att inrätta delegationen mot arbetslivskriminalitet. Nu har regeringen beslutat om delegationens uppdrag, och dess ledamöter har utsetts.

Delegationens huvuduppgifter

Delegationens uppdrag blir att samla och stödja relevanta aktörer, förstärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten i Sverige och sprida kunskap om internationella erfarenheter.

Den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet får bland annat i uppgift:

  • att, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan,
  • att förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige, bland annat avseende arbetslivskriminalitetens omfattning och hur myndigheters samverkan för att motverka den kan utvecklas, och
  • att sprida kunskap om internationella erfarenheter, bland annat vad gäller bekämpning av arbetslivskriminalitet i Norge.

Regeringen har utsett Ola Pettersson, bl.a. tidigare chefsekonom på LO, till ordförande för den nationella delegationen. Till delegationen har nio ledamöter utsetts, inklusive ordföranden. Ledamöterna har en bred erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet inom flera sektorer. Delegationen ska också samråda med relevanta myndigheter och aktörer, särskilt arbetsmarknadens parter.

Delegationen påbörjar sitt arbete omedelbart. En slutrapportering ska ske i februari 2025.

Delegationens ledamöter är:
Ola Pettersson (ordförande), bl.a. tidigare chefsekonom på LO
Malin Ackholt, ordf. Hotell och restaurangfacket
Kristina Alsér, ordf. Tillväxtverket, tidigare landshövding
Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen
Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen
Johan Lindholm, ordf. Byggnads
Anders Wallner, polis och fd utredare
Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab