Regeringen har beslutat att ersättningsperioden för merkostnader förlängs.

Ersättningsperiod för merkostnader förlängs

Vården och omsorgen har varit hårt belastad under vintern till följd av pandemin. Regioner och kommuner får därför möjlighet att ansöka om ersättning för merkostnader som uppstått även under december 2020. Enligt nuvarande förordning tillåts endast ersättning till och med sista november 2020.

I april 2020 beslutade regeringen om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om skäliga merkostnader för skyddsutrustning, personal, smittskyddsåtgärder och övriga anpassningar som har behövts göras i verksamheterna.

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen och höga belastningen på sjukvård och omsorg i december 2020 bedömer regeringen att ersättningsperioden ska utökas till att även omfatta december månad 2020. Regeringen avsätter därför ytterligare 1 miljard kronor.

Totalt har regeringen avsatt 21 miljarder kronor avseende kommuner och regioners merkostnader under 2020.

Regeringen avser att ersätta regionernas merkostnader för vård av covidsjuka även 2021, men när alla delar av landet nu är drabbade så kommer ersättningen att betalas ut via en schablonersättning (per capita) istället för ett ansökningsförfarande. Syftet är att förenkla ersättningsprocessen för regionerna. Regeringen kommer noga följa utvecklingen och återkomma med ytterligare tillskott av medel om det behövs i vårändringsbudgeten 2021.

Riksdagen har i budgetpropositionen för 2021 beslutat om stora tillskott till omsorgen. Här följer regeringen utvecklingen noga och återkommer vid behov i samband med vårändringsbudgeten 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

(Pressmeddelande från Socialdepartementet)

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab