Även om en anställd monterar bort fallskydd så är det fortfarande företagets ansvar att säkerhetsföreskrifterna följs.

Fallolyckan var inte den anställdes fel

En arbetstagare föll cirka 4,5 meter från ett ställningsplan där fallskydd monterats bort. Den olyckan var den anställdes fel, menade företaget, som ville få sanktionsavgiften för bristande fallskydd sänkt. Nu har kammarrätten slagit fast att arbetsgivaren var ansvarig och ska därmed betala avgiften. Det skriver tidningen Byggnadsarbetaren.

Arbetsmiljöverket hade begärt att arbetsgivaren skulle betala 232.500 kronor efter fallolyckan i sanktionsavgift för brister i fallskyddet och riskerna vid arbetet. Men installatörsföretaget motsatte sig det och menade att eftersom fallskydden monterats bort på den anställdes eget initiativ så var olyckan den anställdes fel.

Myndigheten vände sig till förvaltningsrätten i Luleå för att få avgiften utdömd. Rätten gick på Arbetsmiljöverkets linje och ansåg att arbetsgivaren skulle betala sanktionsavgiften och att ingen förmildrande omständigheter fanns för en nedsatt summa. Företaget överklagade och begärde åter en sänkt avgift, men när ärendet avgjordes i kammarrätten i Sundsvall gick även den på Arbetsmiljöverkets linje. Enligt kammarrätten har arbetsgivaren ett långtgående ansvar för att hindra ohälsa och olycksfall hos sina anställda. Det är upp till arbetsgivaren att leda och organisera arbetet så att olyckor inte inträffar. Av den anledningen kan inte en enskild arbetstagares agerande anses vara en omständighet utanför företagets kontroll.

Företaget menade att man gjorde regelbundna skyddsronder på arbetsplatsen och en riskanalys gjordes innan arbetet startade. De aktuella ställningarna hade då skyddsräcken åt alla håll. Arbetsplattformen var monterad på rätt sätt och skyddsräckena tillräckligt höga. Vidare menade man att den anställde själv beslöt att dels använda en arbetsbock i sitt arbete och montera ner skyddsräcket. Därför menade företaget att olyckan berodde på att arbetstagaren agerat i strid mot bolagets arbetsmiljöregler och riskanalyser.

Men varken förvaltningsrätten eller kammarrätten delar uppfattningen att företaget i detta fall haft ett begränsat ansvar och att företagets skyddsronder inte räcker för att frånta arbetsgivaransvaret. Förvaltningsrätten menar att inget talar för att fallskydden enbart tillfälligt varit nedmonterade och att företaget borde haft tid att kontrollera att säkerhetsföreskrifterna efterlevts. Varken förvaltningsrätten och kammarrätten anser heller inte att användandet av en arbetsbock påverkat företagets ansvar för att fallskydd används.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab