LOVENDRING: Flere virksomheter må fra nyttår av ha verneombud og arbeidsmiljøuvalg. FOTO: Arbeidstilsynet.

Flere virksomheter må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

1. januar 2024 blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 

Hovedregelen er at alle arbeidsplasser skal ha et verneombud

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsplasser å ha minst ett verneombud.Virksomheter med færre enn fem arbeidstakere vil likevel ha mulighet til å avtale en annen ordning. I dag har virksomheter med færre enn ti arbeidstakere hatt mulighet til dette.

Det betyr at endringene fra nyttår vil føre til at om lag 35 000 virksomheter må innføre verneombud.

Verneombudet får også flere ansatte under sitt verneområde. Innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten, skal også omfattes av verneombudet. Det presiseres i tillegg i loven at verneombudets oppgaver omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.

Verneombudet skal ha opplæring

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneombudet representerer arbeidstakerne i dette arbeidet, og skal delta aktivt i HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen skal sette verneombudet i stand til å representere arbeidstakerne og bidra i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen. Minimumskravet er 40 timer opplæring.

Arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med minst 30 ansatte

Nye regler om arbeidsmiljøutvalg (AMU) trer også i kraft ved nyttår. De nye reglene pålegger alle virksomheter med minst 30 ansatte til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. I dag er terskelen for å etablere arbeidsmiljøutvalg 50 ansatte.

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Slik er endringene i arbeidsmiljøloven

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven om verneombud i kraft:

  • Alle virksomheter skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret 6-1. 1. ).
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø (§ 6-2. 2. får derfor ny bokstav f).
  • Fra 1. januar 2024 trer disse endringene (endret §7-1 første ledd) i arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljøutvalget i kraft:
  • Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.
  • Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere. 

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab