Godkända produkter minimerar risken för arbetsskador

NSA, Nordic Safety Association, är branschförening för företag som tillverkar och distribuerar personlig skyddsutrustning. Förutom nätverkande är medlemsföretagen med och påverkar myndigheter som Arbetsmiljöverket, men framför allt att lagar och standardiseringar efterföljs på arbetsplatser. – Våra kunder ska känna trygghet i att när man handlar personlig skyddsutrustning från medlemsföretag i NSA så uppfylls de krav som ställs på godkända och certifierade produkter. Vår vision är att hjälpa till för att minimera risken för skador, säger Johan Bergström 3M och ordförande i NSA.

Inom NSA samverkar svenska och norska aktörer och nu inleds även ett samarbete med Finland för att få ännu större genomslagskraft.
– Det skapar möjligheter för våra medlemsföretag att lyfta fram branschfrågor mot myndigheter, vilka ofta är tacksamma för vår kompetens i den dialogen. NSA har arbetat fram standardiserade format för utbildning i exempelvis fallskydd, där det nu finns tydliga krav på vad en godkänd utbildning ska innehålla. Utbildning finns även för andra produkter som andning. Genom samarbetet med ESF, European Safety Federation, har man även ett utbyte om vad som händer på europeisk nivå i andra länder och där möjlighet att föra fram synpunkter.
– Dyker det upp icke-godkända produkter på den nordiska marknaden så har vi möjlighet att anmäla det och föra en dialog med Arbetsmiljöverket och motsvarande myndigheter i övriga länder. Det ska enbart finnas godkända produkter som uppfyller kraven på säkert användande.

 

Skador på längre sikt

Det finns ingen statistik på hur många som räddas på olika sätt genom att ha personlig skyddsutrustning på sig. Stora olyckor dokumenteras, men det är en gråzon när det gäller tillbud.
– Idag kommer du oftast inte in på många arbetsplatser inom byggsektorn om du inte har rätt utrustning, men vi vet att det slarvas bland vissa byggföretag när det gäller till exempel andningsskydd, hörselskydd, handskar och fallskydd. Det är något som våra medlemsföretag alltid missionerar om. En del arbetsplatsolyckor resulterar i dödlig utgång direkt, medan andra skador
visar sig först långt senare.
– Bär du inte rätt andningsskydd så dör du inte i dag eller om ett år, men efter trettio års arbete och du närmar dig pension kan du ha fått kol och det är ingenting du önskar någon att drabbas av. På samma sätt är det om du bär hörselskydd felaktigt, hörselskador kommer oftast senare. Tror då Johan Bergström att rätt utrustning bärs till 90 procent på svenska arbetsplatser idag?
– Nej, tyvärr inte. Framför allt inom byggsektorn finns det utmaningar. Det är vanligt med arbetare från många olika europeiska länder på en byggarbetsplats som tillsammans med att det frekvent byts personal innebär stora utmaningar. Det finns inte alltid tid att rent fysiskt utbilda och visa hur skyddsutrustningen ska bäras på rätt sätt, vilket gör att många tror sig veta till dess någon ser att
de gör fel. Under tiden har utrustningen burits felaktigt vilket resulterar i att den inte skyddar på rätt sätt eller i värsta fall inte alls. Det här är något som NSA försöker hjälpa till med att lösa, men vi ser också att det är svårt att nå ut till alla.

Lång väg till nollvision

2019 ser ut att bli ett av de värsta åren på länge när det gäller arbetsplatsrelaterade dödsolyckor. Ulrika Dolietis, VD för organisationen Håll Nollan, tror inte att hon kommer att få uppleva visionen med noll dödsolyckor inom bygg- och fastighetsbranscherna.
– Nej, tyvärr. Många tycks tro att arbetsmiljö är en hygienfråga som fixar sig själv. Samtidigt jobbar våra 62 medlemsföretag stenhårt med frågorna och det drivs ett stort förändringsarbete på många håll. Inom byggbranschen sker omkring 1.500 arbetsolyckor varje år, varav i snitt cirka tio med dödlig utgång. Redan i maj i år hade 24 personer omkommit att jämföra med 17 under hela fjolåret. Någon förklaring är svår att finna.
– Statistiskt skulle det ske en dödsolycka vartannat år på någon av landets största byggföretag, medan det skulle ske vart hundrade år i ett företag med 200 anställda. Det innebär att du i ett mindre byggföretag nästan alltid arbetar hela ditt yrkesliv utan att företaget har drabbats av en dödsolycka. Då blir inte heller beredskapen tillräckligt stor. Generellt kan man inte säga att dödsolyckorna skulle kunna uteslutas med hjälp av personlig skyddsutrustning utan det handlar om att skapa barriärer och ta ha om riskerna tidigare i byggprocessen och metodiskt genom arbetssätt, kunskap och självklart en hög säkerhetskultur.

Ulrika Dolietis nämner de många nationaliteterna och språken på svenska
arbetsplatser som ett problem
– Det är en utmaning när man på ett bygge kommer från olika företag och en ännu större utmaning när man dessutom har flera nationaliteter som talar andra språk och kanske har en annan säkerhetskultur. Vägen till nollvision kan alltså tyckas lång, men organisationen Håll Nollan arbetar konkret med att steg för steg nå dit. Det handlar exempelvis om att förtydliga vissa av arbetsmiljöverkets föreskrifter och beskriva ”Så här arbetar vi” i gemensamma arbetssätt och standarder.
– Detta har vi gjort för såväl byggherrar som entreprenörer I en bransch som är så rörlig, så hoppas vi inte bara det ska minska olyckorna, utan även förenkla vardagen.

Fotnot: NSAs vision lyder I sin helhet: NSA ska påverka genom kunskap, utbildning och korrekt användande av CE-godkänd PPE så att alla varje dag kommer hem oskadda efter sin arbetsdag”.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab