COVID-19. 

Informell rådgivning för tillfälliga samarbetsinitiativ

Det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av coronakrisen.

Av uttalandet framgår bland annat att Konkurrensverket och EU:s andra konkurrensmyndigheter kommer att finnas tillgängliga för informell rådgivning för företag som överväger tillfälliga samarbetsinitiativ under coronakrisen, exempelvis för att säkra tillgång till läkemedel och rättvis fördelning av bristvaror till konsumenter.

Konkurrensverket skriver: ”Konkurrensverkets viktigaste uppdrag är att säkerställa väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. Det gäller både under krisen som vi befinner oss i nu, och när krisen är över och samhället återgår till det normala. De åtgärder som företagen vidtar under kristider får inte leda till att vi, när krisen är över, har marknader med en sämre konkurrens på lång sikt.”

Och vidare: ”När samhället och näringslivet ställs inför en krissituation kan det ge upphov till nya samverkansformer och åtgärder”. ”Generellt sett är risken för att ett samarbete begränsar konkurrensen störst om de inblandade företagen är direkta konkurrenter.”

Undantag från förbud
Som vanligt gäller att följande villkor måste vara uppfyllda för att ett undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag ska vara tillämpligt:

  1. Företagen måste kunna visa att samarbetet bidrar till att förbättra produktionen, distributionen eller att det främjar tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande.
  2. Konsumenterna ska få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet.
  3. De berörda företagen får bara åläggas begränsningar som är nödvändiga för att uppnå de positiva effekterna.
  4. Samarbetet får inte ge de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av de tjänster eller produkter som det handlar om.

Därutöver har vissa gruppundantag utfärdats för specifika typer av samarbete, som till exempel forskning och utveckling.

”Akut situation”
Konkurrensverket skriver vidare: ”Vi vill framhålla att upphandlingsreglerna inte stoppar inköp i akuta situationer. Med en akut situation menas att ett inköp måste ske inom en tidsram som inte gör det möjligt att genomföra en annonserad upphandling. För att kunna tillämpa undantaget gällande synnerlig brådska ska den upphandlande myndighetens behov vara nödvändigt att fylla inom tidsramen. Om man kan vänta med sitt inköp, så är undantaget inte tillämpligt.”

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab