JO Thomas Norling. Foto: Pernille Tofte.

JO: Ingen kritik mot Arbetsmiljöverket

Justitieombudsmannen, JO, Thomas Norling har i sin granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden efter ett så kallat skyddsstopp på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm inte funnit stöd för att myndigheten agerat i strid med de krav som objektivitetsprincipen ställer.

I en anmälan till JO har fackförbundet Kommunal bland annat anfört att Arbetsmiljöverket agerat i strid med de krav som objektivitetsprincipen ställer och som kommer till uttryck i 1 kap. 9§ regeringsformen.

Bakgrunden till anmälan var att Arbetsmiljöverket beslutade den 7 april 2020 att vid vite förbjuda patientnära arbete på Serafens vård- och omsorgsboende. I beslutet angav Arbetsmiljöverket som villkor för att förbudet skulle upphöra att personalen måste bära adekvat skyddsutrustning. Den uttryckliga innebörden av det villkoret var att visir skulle användas i kombination med munskydd. Två dagar efter beslutet deltog Arbetsmiljöverket i en samverkanskonferens som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kallat till och där även andra myndigheter i den s.k. pandemigruppen deltog. Efter mötet publicerade Arbetsmiljöverket dels en egen, dels en myndighetsgemensam informationstext på sin webbplats som angav att beslutet om Serafen inte gällde generellt utan endast rörde den aktuella arbetsplatsen, och att en lokal skyddsbedömning av verksamheten ska göras när det gäller personlig skyddsutrustning inom omsorgen.

Enligt Kommunal har Arbetsmiljöverket låtit sig påverkas av SKR och de andra myndigheter som deltog i samverkanskonferensen och därefter tonat ner sin uppfattning på ett sätt som ledde till en sänkt skyddsnivå.

JO har granskat om Arbetsmiljöverket i sin information om gällande skyddsnivå, eller på annat sätt, ändrat uppfattning om hur kravet på adekvat skyddsutrustning skulle uppfyllas och om myndigheten därigenom agerat i strid med de krav på saklighet och opartiskhet som objektivitetsprincipen ställer. En sådan ståndpunkt kräver enligt JO att det inte bara kan slås fast att Arbetsmiljöverket ändrade uppfattning i fråga om skyddsnivå utan också att detta berodde på att myndigheten lät sig vägledas av andra intressen än de som myndigheten ska tillgodose eller tog hänsyn till ovidkommande omständigheter.

Utifrån vad som kommit fram i utredningen anser JO inte att det finns stöd för Kommunals påstående att Arbetsmiljöverket, under den period som granskats, agerat i strid med objektivitetsprincipen när myndigheten i olika sammanhang gett uttryck för vilka krav som ställts på personlig skyddsutrustning inom vården och omsorgen i anledning av risken för spridning av coronaviruset.

– Det saknas enligt min bedömning hållpunkter för slutsatsen att Arbetsmiljöverket ändrat sin uppfattning om skyddsnivån. Det finns inte heller stöd för påståendet att myndigheten påverkats av vad SKR och andra myndigheter kan ha ansett viktigt att förmedla angående kravet på personlig skyddsutrustning, säger JO Thomas Norling.

– Det finns inte heller skäl att kritisera Arbetsmiljöverket för att myndigheten deltog i samverkanskonferensen. Jag kan inte se annat än att deltagandet var förenligt med det ansvar som myndigheten har för bland annat arbetsmiljöfrågorna och för att samverka med andra myndigheter i sin roll som tillsynsmyndighet och i sitt normgivande uppdrag, avslutar JO Thomas Norling.

(Pressmeddelande JO)

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab