En kemikalieförteckning är ett viktigt steg för en säker arbetsmiljö.

Kemikalieförteckning viktig för en säker arbetsmiljö

Som ett led för en säker arbetsmiljö gäller exempelvis att anställda har tillgång till information om de kemiska produkter som används. Informationen i form av en kemikalieförteckning är ett bra verktyg för att hålla alla informerade om kemiska produkter och riskerna med dem. En kemikalieförteckning är helt enkelt en lista över alla kemiska produkter som används på en arbetsplats.

Kemikalieförteckningen ska innehålla information om vilka produkter som används, hur de ska hanteras och förvaras samt vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Förteckningen ska uppdateras regelbundet för att vara aktuell. En verksamhet som använder, lagrar eller hanterar kemiska produkter behöver en kemikalieförteckning och det är arbetsgivarens ansvar att informationen når ut till alla anställda.

Den som jobbar med kemikalier ska följa säkerhetsföreskrifter och skydda sig mot eventuella faror. Skyddsutrustning som handskar, skyddsglasögon och andningsskydd ska alltid bäras.

Inventera – första steget i substitutionsarbetet

Att inventera innebär att ditt företag går igenom alla kemikalier som hanteras i er verksamhet. Kemikalier har många viktiga funktioner och finns i princip i allt vi producerar i samhället. De förekommer både i flytande form såsom oljor och vätskor, i fast form i olika material och varor, till exempel plast, papp och textil, liksom i pulver- eller gasform i till exempel aerosolprodukter. Det kan finnas farliga kemikalier som används i framställningen av era produkter oavsett om ni handlar med kemiska produkter, varor eller material. Det gäller både om ni tillverkar produkterna själv eller om ni köper in eller importerar dem.

Upprätta en kemikalieförteckning

Den som sätter ut en kemisk produkt eller vara på marknaden ansvarar för att den inte utgör en risk för människor eller miljö. För kemiska produkter finns det krav både i egenkontrollförordningen i miljöbalken och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter på att en kemikalieförteckning ska finnas. Syftet med en kemikalieförteckning är att kartlägga vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och om de utgör någon risk. Minimikravet för en kemikalieförteckning är att den måste innehålla namnet på den kemiska produkten och produktens klassificering enligt CLP-förordningen. Kemikalieinspektionen rekommenderar att kemikalieförteckningen även innehåller information om produktens ämnesinnehåll och ämnenas klassificeringar. Då är det enklare att säkerställa att lagar och regler inom kemikalieområdet efterlevs. En kemikalieförteckning kan med fördel även användas för att kartlägga kemiska ämnens innehåll i material och varor.

En enkel kemikalieförteckning kan göras i ett Excel-dokument men det finns även kemikaliehanteringssystem som hjälper till med att dokumentera och hålla koll på verksamhetens ämnen. Många företag väljer att lägga till ytterligare information i sin förteckning för att kunna använda som dokumentation och underlag i kemikaliearbetet. Det underlättar verksamhetens möjligheter att bedriva ett proaktivt kemikaliearbete och byta ut farliga kemikalier.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab