Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Magnus Liljegren.

Krafttag mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel. Företag som medvetet bryter mot lagar och regler för att få konkurrensfördelar skapar osund konkurrens i arbetslivet. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen tre åtgärder för att skapa trygghet på arbetsmarknaden och för att pressa tillbaka arbetslivskriminaliteten.

– Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Samhällets syn på oseriösa aktörer som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Ökade resurser för att bekämpa arbetslivskriminalitet
Arbetslivskriminalitet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Aktörer som bedriver kriminell verksamhet har visat sig kunna kombinera regelöverträdelser inom flera områden. Arbetet mot arbetslivskriminalitet kräver därför varaktig myndighetssamverkan. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ökas med ytterligare 10 miljoner kronor per år för att stärka myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet och öka tillsynen inom området.

Arbetsmiljöverket får ökade medel för att genomföra fler arbetsmiljöinspektioner
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 en förstärkning av Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag. Anslaget föreslås ökas med 25 miljoner kronor 2022, 50 miljoner kronor 2023 och 75 miljoner kronor från och med 2024. Genom den här satsningen kommer Arbetsmiljöverket att kunna göra fler arbetsmiljöinspektioner. En effektiv tillsyn av arbetsmiljön är avgörande för att upprätthålla skyddet för arbetstagarna och för att rättvisa konkurrensförhållanden ska kunna råda på arbetsmarknaden.

45 miljoner kronor till Arbetsförmedlingens kontrollarbete  
Det är avgörande att Arbetsförmedlingen har ett effektivt kontrollarbete för att förhindra och förebygga att oseriösa aktörer verkar i offentligt finansierad verksamhet.  En stor del av de arbetsmarknadspolitiska insatserna till arbetssökande utförs av fristående aktörer. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Arbetsförmedlingen tillförs 45 miljoner kronor för att stärka myndighetens kontrollarbete. Satsningen beräknas pågå under perioden 2022–2024.

 
Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab