Hanaholmen, ett kulturcentrum för Sverige och Finland.

Kurs ska förbättra samarbete mellan Finland och Sverige

Nyligen möttes ett 20-tal finländska och svenska experter på Hanaholmen, ett kulturcentrum för Sverige och Finland. Syftet med kursen var att samarbetet mellan länderna när det gäller civil krishantering ska förbättras.

Det var inom ramen för ett nytt initiativ som experterna från olika sektorer samlades för att lära av varandra och få ett bättre samarbete vid kriser. Initiativet har växt fram under den gångna pandemin då stängda gränser gjorde samarbeten svåra att genomföra.

– På kursen har vi kunnat dela med oss till varandra erfarenheter från den gångna pandemin, säger Markus Lassheikki från MTK, finländska motsvarigheten till LRF, Lantbrukarnas riksförbund, i ett inslag i radioprogrammet Studio Ett.

– Det kan vara så enkelt som att ha ett telefonnummer till vem man ska kontakta, säger Anna Nyman, stabschef på krisberedskapsavdelingen vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sverige och Finland har historiskt haft liknande organisationer, men har gått åt olika håll efter kalla krigets slut. Sverige har exempelvis i stora delar avvecklat det som tidigare var beredskapslager, vilket Finland inte har gjort. 

– I Finland har vi jobbat länge med ett övergripande säkerhetsarbete som inkluderat myndigheter och näringsliv, det som jag tror Sverige kallar för totalförsvar, säger Markus Lassheikki.

– Att involvera näringslivet i försörjningsberedskap och beredskapslager är något som vi satsar allt mer på i Sverige så att vi vet vad vi kan förlita oss på att ha när en kris uppstår, säger Anna Nyman.

Trots skillnader så är det fler likheter som förenar länderna och ett bättre samarbete är något som båda parter har att tjäna på. Syftet med kursen var dels att lära av erfarenheter från den gångna pandemin, men att förbereda inför nästa kris.

Lyssna på inslaget här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab