Idag uppger kommuner att beredskapen inför nästa pandemi är god.

”Landets kommuner har byggt upp en god beredskap”

För att kunna möta en ny pandemi har landets kommuner byggt upp en god beredskap. Det visar en enkätundersökning som SVT nyheter har genomfört. Nio av tio kommuner konstaterar att beredskapslagret för att möta en pandemi inte var tillräckliga år 2020.

Henrik Ahl, stabschef på Nacka kommun, konstaterar att det inte fanns tillräckligt beredskapslager av medicinsk skyddsutrustning då Covid-19 kom till Sverige tidig vår 2020.

– Om vi backar tillbaka till våren 2020 så är det klart att det hade varit bättre om vi haft tillgång till mer skyddsutrustning, men vi gjorde vad vi vad vi kunde för att se till att vi hade det som behövdes, säger Henrik Ahl.

Nio av tio kommuner konstaterar att beredskapslagren då inte var tillräckliga för att möta en pandemi. Samtidigt visar SVT nyheters enkätundersökning att nästan lika stor andel idag uppger att de har ett tillräckligt medicinskt beredskapslager för att möta en liknande situation.

– Ja, vi är bättre förberedda idag. Sedan handlar det ju såklart om hur utsträckt den blir och hur stor den pandemin blir, säger Henrik Ahl.

Kommunernas och regionernas intresse organisation efterlyser nu en diskussion på nationell nivå kring vad kommunerna ska förväntas ha för beredskap.

– Om vi ska sätta en gemensam ambitionsnivå så måste vi klargöra vad Sverige ska klara av som nation, och vilken typ av kris vi ska ta sikte på med tanke på att det är svårt att veta vad som kan hända nästa gång, säger Emma Spak, som är hälso- och sjukvårdsansvarig på SKR.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ”utveckla ett samlat statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt ytterst krig”. Det uppdraget ska slutredovisas 31 december 2023.

Läs mer och se inslaget här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab