Foto: Beridna högvaktens hemsida

Livgardet tar ett helhetsgrepp om ridsäkerheten

Livgardets dragonmusikkår har via sitt skyddsombud gjort en framställan enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§ till chefen Livgardet. Detta med anledning av synpunkter på skyddsutrustning vid beriden statsceremoniell tjänst. Skyddsombudet har sedan vänt sig till Arbetsmiljöverket, som nu ska hantera frågan. ”Jag har sedan tidigare fattat beslut om att starta projekt ”Ridsäkerhet”, som syftar till att ta ett helhetsgrepp om ridsäkerheten”, säger överste Stefan Nacksten, chef Livgardet.

Det har i flera medier rapporterats om paradhjälmen, som ryttare i den beridna vaktparaden bär, och hur säker den egentligen är som ridhjälm.

– Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny paradhjälm som ger ett skydd vid ridning och samtidigt är användbar i paradtjänst. Dessutom ska vi ta fram ett ryggskydd eller en skyddsväst som kan bäras under paraduniformen. säger Stefan Nacksten.

Åtgärder har vidtagits

Under flera års tid har en rad åtgärder vidtagits för att uppnå en ständig förbättring av ridverksamheten:

  • 2017 anställdes hästskötare bland annat för att ge ett bättre omhändertagande av hästarna, så att de blir lugnare och bättre att ha att göra med.
  • 2022 avdelades en befattning, marksäkerhetsofficer häst/rid, med huvuduppgift att bedriva uppföljning av både personalens ridkompetens och hästarnas kvalité, genomföra analyser av inträffade tillbud och olyckor inom ridtjänst samt att ta fram förslag på förebyggande åtgärder.
  • 2022 avdelades en styrka med anställda soldater vid Livskvadron, Livbataljonen med hög ridförmåga, som skolar in och utvecklar hästarna mot beriden statsceremoniell verksamhet. Detta sker med hjälp av en kvalificerad ridinstruktör som projektanställts för detta ändamål. Utöver detta sker nivåindelning avseende ridförmåga via kontinuerliga uppridningar med all personal och värnpliktiga som omfattas av den beridna statsceremoniella tjänsten. Livskvadronen vid Livbataljonen som utöver Livgardets dragonmusikkår är de som genomför beriden statsceremoniell tjänst tillser att den anställda personalen kontinuerligt utvecklas i den personliga färdigheten avseende ridningen för att riskminimera ytterligare.

Utöver detta arbetar föreningen för den Beridna Högvakten, som äger hästarna, med att hitta hästar, som är väl lämpade för den beridna tjänsten – såväl till utseende som till temperament.

Två incidenter

Under de senaste sex åren har två incidenter rapporterats in kopplat till den beridna vaktparaden. Den allvarligaste var förra året då en häst stegrade sig till följd av en geting och musikern som satt på hästen ramlade av. Musikern tappade paradhjälmen och slog lyckligtvis inte i huvudet.

– Den beridna vaktparaden är cirka 300 år gammal och det finns ett stort värde i att bevara traditionen. Det finns ingen motsättning i att bevara traditionen och arbeta för en säker arbetsmiljö. Vi fortsätter jobba för att minimera riskerna, som är kopplade till att arbeta med djur och ridning, säger Stefan Nacksten.

VAD HÄNDER NU?

De beridna vaktparaderna fortsätter enligt plan medan Livgardet inväntar Arbetsmiljöverkets bedömning. Livgardet har inte mandat att fatta beslut om förändringar av paradutrustningen. Detta är en större fråga som kräver samverkan med Försvarsstaben.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab