Illustration: Wikimedia Commons/www.scientificanimations.com.

Mångdubblat behov av personlig skyddsutrustning

Vid de senaste pandemierna (COVID-19, Svininfluensa, Fågelinfluensa) har det visat sig snabbt uppstå en stor brist på den typ av personlig skyddsutrustning som primärt behövs för att skydda vårdpersonal och upprätthålla vårdkapaciteten.
– Våra medlemsföretag och övriga producenter av personlig skyddsutrustning har vanligtvis en produktion anpassad för att tillgodose industrins och sjukvårdens samt allmänhetens normala behov, säger NSA-ordföranden Johan Bergström om den situationen som just nu råder i Sverige och alla andra länder som en följd av Coronaviruset.

Men Johan Bergström tror inte att en brist på skyddsutrustning skulle påverka samhällets sätt att tänja på säkerhetskraven och produktnormer.
– Nej, egentligen inte. Myndigheterna ställer krav på certifierade och godkända produkter som tillsammans med rätt användning är enda garantin för att produkterna ska fylla sin funktion och skydda användarna mot virus eller från att smitta andra.

Vid pandemier uppstår alltid en stor brist på personlig skyddsutrustning. Exempel på sådana produkter är andningsskydd, skyddsglasögon och visir samt engångshandskar och engångsskyddskläder etc.
– Problemet ligger i att hela världen vill ha samma produkter, samtidigt som behovet mångfördubblas i en akutsituation. Våra medlemsföretag och övriga producenter av personlig skyddsutrustning har vanligtvis en produktion anpassad för att tillgodose industrins och sjukvårdens samt allmänhetens normala behov. Produktionskapaciteten kan ofta skalas upp, men det tar tid och kräver stora resurser från tillverkarna.

– En annan problematik vi fått erfara är råvarubrist samt kraftiga leveransförseningar orsakat av exportförbud och stängda landsgränser. Detta är något som EU jobbar med för att få igång och säkerställa transporter av varor.

Vården av högsta prioritet
Under en pandemi är det av största vikt att minska smittspridningen för att minska belastningen på sjukvården. Att säkerställa tillgången av personlig skyddsutrustning samhällsviktiga funktioner som till exempel vården är av högsta prioritet då detta är helt avgörande för att vårdpersonalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Kärnfrågan är om det över huvud taget är möjligt att förbereda sig för en pandemi?
– Tyvärr har det visat sig att regionerna i Sverige och sjukvården även i många andra länder saknar uthållighet orsakat av brist på bland annat personlig skyddsutrustning, trots att de enligt regelverket ska ha det och vara förberedda. I Sverige har flera regioner vädjat till regeringen att säkra tillgången till sjukvårdsmaterial för att bekämpa Coronaviruset. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen rollen som nationell inköpscentral med uppdraget att köpa in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning till regionerna och kommunerna samt prioritera och fördela efter behov.

Nationella säkerhetslager
Ett sätt att förbygga denna problematik på längre sikt, menar Johan Bergström, är till exempel att bygga upp nationella säkerhetslager av personlig skyddsutrustning för att kunna möta ett eskalerat behov vid akuta situationer som en pandemi. Ett annat alternativ som det talas om är statligt ägd produktion av personlig skyddsutrustning. Inom EU tittar man på ett liknande upplägg med ett centralt säkerhets lager för samtliga medlemsländer.

Känner du personligen en oro inför vad som nu blivit en pandemi? 
– Ja, självklart. Situationen är allvarlig och tyvärr kommer Coronaviruset att påverka många människors hälsa. Dessutom har pandemin redan gett upphov till negativa samhällsekonomiska konsekvenser och inskränkningar i civilsamhället, säger Johan Bergström, ordförande i NSA.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab