Socialminister Lena Hallengren har skrivit ett debattinlägg om beredskap tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Ministrar: Sveriges beredskap ska byggas upp

Sverige behöver öka statens och hela samhällets uthållighet och beredskap för att öka förmågan att agera vid kriser. Vårt samhälle ska stå bättre rustat att möta nya krissituationer i framtiden, skriver S-ministrarna Mikael Damberg och Lena Hallengren i ett debattinlägg på Svenska Dagbladet.

Inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren skriver:

”Spridningen av coronaviruset prövar hela vårt samhälle. Den 1 februari fattade regeringen beslutet att klassa viruset som en samhällsfarlig sjukdom, vilket gav myndigheterna mandat att vidta extraordinära smittskyddsåtgärder. Spridningen av viruset påverkar nu alla samhällssektorer och svensk krisberedskap är fullt aktiverad. Krisberedskapen syftar till att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar i händelse av kris i fredstid. Vår befolkning ska ha tillgång till fungerade sjukvård, livsmedel, vatten och avlopp, elektricitet och mycket annat även när vårt land drabbas av olika typer av allvarliga kriser.”

”Men som vid alla pågående kriser upptäcker vi också brister. Den beredskap och samhälleliga infrastruktur som fanns för 30 år sedan finns inte idag. Under 90- och 00-talen monterades stora delar av det civila försvaret ner samtidigt som samhällsviktiga verksamheter privatiserades. Inom såväl offentlig som privat verksamhet har man successivt gått mot mindre lager, ”just-in-time”-leveranser och längre, mer komplexa leverantörskedjor. Omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har inneburit att det inte längre finns en utpekad aktör med beredskapsuppgifter på läkemedelsområdet.”

”Den här utvecklingen har gjort oss sårbara. Både coronakrisen och problemen i försörjningen av material hos vissa regioner under hösten 2019 i samband med ett leverantörsbyte har satt fingret på bristerna i försörjningssystemen för läkemedel, sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter. Ledorden effektivitet och tillväxt behöver därför kompletteras med viktiga perspektiv såsom beredskap, uthållighet och solidaritet.”

”Utbrottet av coronaviruset aktualiserar frågan om krisberedskap, svenska beredskapslager och demonstrerar tydligt fördelarna med att återuppbygga Sveriges civila försvar. Vi är alla beroende av att det finns fungerande samhällsstrukturer, livsmedel och vatten, tillräckligt med medicin och medicinsk utrustning, att sjukvården och äldreomsorgen fungerar, att alla får vård efter behov och inte efter storleken på plånboken.”

Ministrarna avslutar sitt debattinlägg med: ”Vår huvuduppgift idag handlar om att hantera den kris som prövar vårt samhälle här och nu, men de beslut vi fattar är också viktiga steg i arbetet för att vårt samhälle ska stå bättre rustat att möta nya krissituationer i framtiden. Sverige ska stärka sin krisberedskap och utveckla ett modernt civilt försvar så att vårt samhälle kan stå ännu starkare framöver.”

Läs hela debattinlägget här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab