Arbetsmiljöverket har beslutat om regler i en ny struktur som träder i kraft vid årsskiftet 2024-2025

”Minska buller genom att utgå från källan”

Arbetsmiljöforskning.se har intervjuat Kjell Holmberg, bullerexpert på Arbetsmiljöverket, angående att Arbetsmiljöverket i september beslutade om reglerna i en ny struktur som träder i kraft vid årsskiftet 2024-2025. Kravnivåerna kommer att fortsättningsvis vara desamma och Kjell Holmberg menar att de nya reglerna är en del i arbetet med regelförnyelse. Just nu arbetar verket med det stödjande materialet.

Bullerföreskrifternas syfte är att förebygga hörselskador, men berör även störande eller oönskat oljud som också är buller. Föreskrifterna ska också förebygga alla tänkbara risker för ohälsa, som trötthet eller fysiologiska reaktioner som ökad hjärtfrekvens eller ökat blodtryck.

– De vanligaste åtgärdskraven vi ställer är att undersöka och bedöma risken för buller. Det kan också röra sig om att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda hörselundersökning, sprida information och kunskap om buller och att göra de anställda medvetna om riskerna.

Genom att i steg utgå från att minska källan till bullret kan arbetsgivaren komma åt problemet, till exempel genom att välja en tystare maskin eller arbetsmetod. Går inte bullret att få bort kan nästa steg vara att tänka på bullrets överföring i utrymmet och begränsa spridningen genom till exempel akustikskivor eller mellanväggar.

– Det sista steget är att skydda mottagaren, till exempel med hörselskydd. Men att bara erbjuda hörselskydd räcker inte, arbetsgivaren har mer långtgående skyldigheter än så, säger Kjell Holmberg till arbetsmiljöforskning.se.

Samtidigt menar han att användningen av hörselskydd på arbetsplatser har avsevärt förbättrats. Anmälda arbetssjukdomar ligger kring 500 per år och flest kommer från tillverkningsindustrin och utbildning.

– Det inte är så himla svårt att arbeta med de här frågorna, eller att åtgärda buller. Därför är det märkligt att vi fortfarande får skador och sjukdomar av buller. Det handlar om att beakta buller redan i planeringsskedet, och att ha ett långtgående perspektiv.

MÄT BULLERNIVÅN MED MOBILEN

  • Arbetsmiljöverket har tagit fram en mobilapplikation som mäter buller.
  • Tanken med appen är ge en indikation på ljudnivån omkring dig.
  • Mätaren i appen är inte likvärdig med en professionell ljudnivåmätare utan ger ungefärliga värden.
  • Läs mer om appen och ladda ner den på Arbetsmiljöverkets hemsida.
  • Källa: Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab