Finns det brister så ska vi hjälpa till att rätta till dem. Vi vill inget hellre än att så många utbildningsföretag som möjligt har så hög kompetens som möjligt när det gäller arbetet med en säker arbetsmiljö, säger Marcus Björn, ledamot av NSA styrelse. Foto Svensk Höjdsäkerhet

NSA har utformat branschgemensamma grundkrav

NSA har nu utformat branschgemensamma grundkrav när det gäller utbildning inom produktområdena andningsskydd, fallskydd och slutna utrymmen. Grundkraven har tagits fram med syftet att minimera antalet arbetsplatsolyckor.

– Det är också ett sätt för oss att säkerställa att medlemsföretag har tillräckligt hög kompetens för att bedriva utbildningsverksamhet, säger Marcus Björn, styrelseledamot NSA.

Alla vill förstås värna om en säkrare arbetsmiljö med så få olyckor som möjligt. Grundkraven innebär att NSA också finns med för att hjälpa medlemsföretagen att uppnå den kompetens som behövs för att bedriva en bra utbildning.

– Finns det brister så ska vi hjälpa till att rätta till dem. Vi vill inget hellre än att så många utbildningsföretag som möjligt har så hög kompetens som möjligt när det gäller arbetet med en säker arbetsmiljö.

Marcus Björn säger samtidigt att det har gått inflation i fallskyddsutbildningar av olika kvalitet och riktade till olika kategorier inom arbetslivet. 

– Vi vill säkerställa att alla företag har bra rutiner för att bedriva säkerhetsarbete och då är utbildning central.

Ska följa grundkraven
NSA ansvarar för innehåll och utveckling av fastställda grundkrav och utbildningsföretagen som är anslutna till NSA har förbundit sig att följa grundkraven när man bedriver utbildningen. I och med den nya PPE-förordningen och Arbetsmiljöverkets krav kommer den nya typen av riskanalys bli tydligare i bedömningen av vilken utbildning som krävs för att genomföra ett arbete, samt hur ofta man bör uppdatera den kunskapen. När det gäller dessa grundkrav är NSA initiativtagare till projektet vars arbetsgrupp bestod av Arbetsmiljöverket, utbildare och leverantörer.

De tre första grundkraven gäller utbildning andningsskydd, fallskydd och arbete i slutna utrymmen. Grundkraven preciserar vad som är minimikraven liksom att utbildningen ska innehålla både teori och praktik.

Utbildningsbeviset kommer att gälla i två år framåt.

På NSA hemsida finns information om vad grundkravet innehåller i detalj.

Svårt sätta minimikrav
Att det är svårt att sätta minimikrav på dessa utbildningar är något som Marcus Björn medger, eftersom yrkeskategorierna som utbildningarna vänder sig till är så breda. Men grundkraven kommer att vara föremål för en ständigt pågående utvärdering.

– Grundkraven är absolut levande dokument som vi kommer att utvärdera och jobba med kontinuerligt. Är det något som behöver ändras, läggas till eller tas bort, så måste vi kunna göra det omgående. 

NSA har knutit en ackrediteringsman till sitt arbete, som inte har någon förankring i något av medlemsföretagen, vilket var en förutsättning. Till en början blir det, på grund av pandemin, utvärderingar av utbildningar genom att titta på strukturen för hur de är uppbyggda. 

– En naturlig fortsättning är att vi också kommer att göra stickprov av utbildningar när restriktionerna lättat.

När det gäller ackreditering för just PPE och skydd säger Marcus Björn att NSA grundkrav är de enda på marknaden, men att det finns andra företag och branscher som jobbar med ackrediteringar ur olika aspekter.

– Vi vill att detta kommer igång snarast möjligt, säger Marcus Björn.

Fotnot: Styrelsen arbetar även med att ta fram en auktorisation för medlemsföretag som tillhandahåller utbildningar. Först ut blir produktområdet Fallskydd. Förhandsinformation gavs på årsmötet i maj och planen är att det ska kunna lanseras till höstmötet i oktober.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab