Medlemsföretag vill stärka tyngden inom NSAs säkerhetsarbete genom att börja samarbeta med andra inom bygg- och industribranscherna. Foto Svensk Höjdsäkerhet.

NSA ställer nya krav på fallskyddsutbildningar

Arbete på höjd eller med risk för fall till lägre nivå är något som de flesta utsätts för vid något tillfälle på sin arbetsplats. Tidigare var det bara specialiserade företag med lång erfarenhet inom arbete på höjd som erbjöd och genomförde fallskyddsutbildningar. Idag är fallskyddsutbildning ett givet inslag hos de flesta utbildningsföretag trots att kunskapsnivån på många håll är låg. NSA jobbar, som enda branschorganisation, med frågor som berör just dessa delar och införde sedan ett par år tillbaka ett antal grundkrav på, bland annat, just fallskyddsutbildningar.

Till skillnad från flera andra så kallade kravutbildningar finns det dock inget regelverk som behandlar frågor kring kursinnehåll, kursmoment, kunskapsnivå på instruktör, giltighetstid på utbildningsbevis med mera. 

Detta har, sedan sanktionsavgifter infördes 2015, lett till viss inflation bland utbildningsaktörer inom fallskyddssektorn. Tidigare var det bara specialiserade företag med lång erfarenhet inom arbete på höjd som erbjöd och genomförde fallskyddsutbildningar. Idag är fallskyddsutbildning ett givet inslag hos de flesta utbildningsföretag trots att kunskapsnivån på många håll är låg. Avsaknaden av reglering har dessutom gett upphov till exempelvis endagars instruktörsutbildningar där personer utan förkunskap eller erfarenhet på en dag kan bli godkända att leda och utbilda andra i fallskydd och säkert arbete på höjd. Något som i upprepade fall visat sig skapa fler risker och problem snarare än att förebygga dom. 

NSA enda branschorganisationen

NSA jobbar, som enda branschorganisation, med frågor som berör just dessa delar och införde sedan ett par år tillbaka ett antal grundkrav på, bland annat, just fallskyddsutbildningar. Ett utav grundkraven som då sattes upp var att fallskyddsutbildning ska genomföras med två års intervaller. Detta med bakgrund av arbetsmiljöns utformning, utveckling av utrustning samt uppdatering av rådande arbetsmiljömässiga regelverk. Flera företag har sedan dess anpassat sig efter detta grundkrav medan andra inte gjort det vilket skapat en situation där kunder ofta valt aktörer utefter vilken giltighetstid de erbjuder på sina fallskyddsutbildningar snarare än att titta på andra faktorer. I vissa fall har kunder till och med satt press på utbildningsaktörer vilket är en direkt konsekvens av en oreglerad marknad. 

– Bara under senaste månaden har vi fått många förfrågningar från företag kring fallskyddsutbildningar, frågor kring varför vi har två års intervaller istället för fler med mera. Därför togs frågan upp på ett extrainsatt styrelsemöte inom NSA där vi reviderade våra krav, säger Marcus Björn, VD för Svensk Höjdsäkerhet.

Norsk standard

Med bakgrund av detta har NSA tillsammans med aktörer inom fallskydd tittat på ett annat upplägg för just giltighetstid vid utbildningar inom fallskydd. Under arbetet framgick det av nordiska kollegor att ett tydligt regelverk redan är på plats och väl etablerat i grannlandet Norge. I deras lagstadgade standard NS 9610:2020 finns tydliga regler kring fallskyddsutbildningar och krav på utbildningsaktörer. Dessa regler och krav är tämligen omfattande, välformulerade och högst applicerbara för arbetsmiljön även i Sverige. NSA med samarbetande aktörer har därför valt att använda stora delar av denna standard i våra grundkrav för fallskyddsutbildningar. 

– NSA är den enda organisationen som arbetar med dessa frågor, men vi har börjat se över möjligheten att samarbeta med andra inom exempelvis byggbranschen och industrin, för att stärka tyngden inom säkerhetsarbetet, säger Marcus Björn.

Vart fjärde och vartannat år

När det kommer till giltighetstid innebär detta att fallskyddsutbildning ska genomföras minst vart fjärde år och räddningsutbildning minst vartannat år. 

– Det är egentligen ingen större förändring jämfört med tidigare, men ett viktigt steg för att bland annat tämja osund konkurrens, som aldrig får påverka säkerheten. Det har gått inflation i antalet aktörer som arrangerar utbildningar, som i vissa fall handlar om raka motsatsen för vad NSA står för.

Mer om detta och övriga krav kommer inom kort att tillkännages i NSAs nya grundkrav på hemsidan www.nsanordic.se.

Svensk standard

NSA är endast en branschorganisation och grundkraven kommer således inte att vara lagstadgade i Sverige. Men ambitionen är att få till en starkare dialog med Arbetsmiljöverket i hopp om att myndigheten inom en snar framtid kommer att arbeta fram en motsvarande standard i Sverige. Under tiden är målsättningen att utbildningsaktörer i hela landet deltar i arbetet mot fallolyckor och mot osund konkurrens genom att anamma och följa dessa nya grundkrav. 

För mer info kontakta: nsa@branschkansliet.se 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab