VIKTIG MED FOREBYGGING: Mange ulykker i bygg- og anleggsbransjen henger sammen med mangler ved risikovurdering, opplæring, virksomhetsledelse og operativ ledelse. FOTO: Arbeidstilsynet.

Ny rapport om arbeidsmiljøet: På tross av nedgang – vær varsom

I 2020 ble det registrert vel 2.500 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Dette tilsvarer 9,3 arbeidsskader per 1000 ansatte. Dette er det laveste tallet registrert siden 2014.

I en fersk rapport har Arbeidstilsynet analysert utviklingen på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bransjen de siste ni årene.

– Det er viktig å spre kunnskap og fakta om bransjens utfordringer. Da kan flere jobbe målrettet med å skape et trygt arbeidsmiljø, sier seniorrådgiver Stig Winge i Arbeidstilsynets avdeling for arbeidsmiljø og regelverk.

FINN RAPPORT

God organisering forebygger arbeidsskader
Rapporten tar også opp andre temaer som bruk av kjemiske stoffer på jobben og hva som skaper uhelse i bransjen.

– Arbeidstilsynet konkluderer med at det er viktig å planlegge og organisere arbeidet godt, nettopp for å forebygge skade og sykdom, understreker Stig Winge.

Sentrale konklusjoner i rapporten:
I årene 2014 og 2018 sank antallet arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsbransjen. Det gikk fra elleve arbeidsskadedødsfall i 2014 til fire arbeidsskadedødsfall i 2018. Dette er det laveste nivået som er registrert for næringen siste tiårsperiode. I 2019 og 2020 omkom henholdsvis ni og åtte arbeidstakere i bygge- og anleggsvirksomhet.

Rapporten presenterer fire analyser av ulykker med ulike maskintyper.
I 35 ulykker med sag var en stor andel av de skadde unge arbeidstakere. Mange av dem var lærlinger og sommervikarer. I 83 prosent av ulykkene ble sagen brukt feil.

En gjennomgang av 35 ulykker med anleggsmaskiner viste at de vanligste ulykkestypene var ulykke med kjøretøy i bevegelse eller å bli truffet av fallende gjenstander.

Når det gjelder arbeid med kran viser analysen av 20 ulykker at det er spesielt viktig å være oppmerksom på arbeidsoperasjoner som montering og riving av bygningselementer eller ved lasting eller lossing.

I 11 ulykker med borerigg skjedde mange ulykker ved arbeid med skifte eller forlengelse av borestag. Også ved etterstramming av borekrone og flytting av borerigg skjedde det ulykker. Det vanligste var å bli klemt eller å bli truffet av gjenstand.

God organisering er nøkkelen til å unngå arbeidsskader
Ulykkene henger ofte sammen med mangler ved risikovurdering, opplæring, virksomhetsledelse og operativ ledelse. I noen ulykker manglet det risikovurderinger for den konkrete arbeidsoppgaven. Flere av ulykkene skjedde da det dukket opp oppgaver som ikke var planlagte, eller at man av ulike grunner ikke kunne gjennomføre arbeidet som planlagt.

Fortsatt er det flest menn som blir skadet. I snitt har menn to til tre ganger høyere sjanse for å bli skadet sammenlignet med kvinner. Også unge arbeidstakere er på lista over dem som kan bli utsatt for skader. I 2020 var fall fra høyder den hyppigste ulykkestypen, med om lag 550 registrerte tilfeller i 2020.

Tall fra levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø i 2019 viser at bygge- og anleggsarbeidere er blant de yrkesgruppene som oftest rapporterer om skader ved sterk støy, innånding av ulike typer støv, røyk og kjemikalier, og tungt fysisk arbeid sammenliknet med gjennomsnittet for alle næringer. Når det gjelder helseplager er smerter i rygg og bein, luftveisplager, nedsatt hørsel og arbeidsskader høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab