NYHETER

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker

För att bidra till ökad tillgång till säker skyddsutrustning i vård och omsorg införde Arbetsmiljöverket en bedömningsprocess för att kvalitetssäkra personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Under drygt en månad har 80 ansökningar kommit in till myndigheten. De tillfälliga tillstånd som hittills har beviljats ger möjlighet till drygt 79 miljoner fler visir, skyddsförkläden och andningsskydd till vård och äldreomsorg.

Behovet av personlig skyddsutrustning för att skydda arbetstagare från smittrisker under coronapandemin är stort. All personlig skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen för att skydda personalen från att smittas ska ha genomgått en bedömning som visar att den uppfyller kraven för hälsa och säkerhet. En mängd initiativ har tagits av företag och privatpersoner för att producera skyddsutrustning för vården.

Arbetsmiljöverket får signaler om att det finns flera produkter ute på marknaden som inte är testad och säker att använda. Det kan röra sig om att dokumentation saknas och att det i vissa fall är misstänkta förfalskningar och felaktiga CE-märkningar. Ett CE-märke innebär att tillverkare och leverantörer intygar att produkten uppfyller hälso- och säkerhetskraven.

– Vi förstår att människor vill väl med egentillverkad skyddsutrustning. Samtidigt måste personalens säkerhet alltid vara högsta prioritet. Egentillverkad skyddsutrustning eller utrustning som inte genomgått en bedömningsprocess får inte användas när det finns risk för smitta av coronavirus, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Bidrar till ökad tillgång till säker skyddsutrustning

Arbetsgivaren har ansvar för att bedöma smittrisker, att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker och lever upp till de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för personlig skyddsutrustning i EU:s förordning 2016/425. Personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt kan få tillfälligt tillstånd att spridas till vård och äldreomsorg om utrustningen blivit bedömd av Arbetsmiljöverket.

– Brist på eller undermålig skyddsutrustning är ett allvarligt hot mot både patientsäkerheten och mot personalens hälsa. Genom att endast testad och bedömd skyddsutrustning används hoppas vi kunna bidra till en säkrare arbetsmiljö för personalen inom vård och omsorg. Det är en självklarhet att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett trygga och säkert sätt, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Flertalet ansökningar behöver kompletteras

Den 7 april fick Arbetsmiljöverket ett nytt uppdrag från regeringen. Uppdraget innebär att myndigheten, efter en bedömningsprocess, kan utfärda tillfälliga tillstånd för tillverkare och leverantörer att sprida personlig skyddsutrustning, som inte är CE-märkt, till vård och omsorg samt annan samhällsviktig verksamhet. Hittills har ett 80 ansökningar kommit in. Flera av ansökningarna har behövt kompletteras, har dragits tillbaka, fått avslag eller har gällt medicinsk utrustning, som exempelvis munskydd, som Läkemedelsverket ansvarar för.

De tillfälliga tillstånd som Arbetsmiljöverket hittills har beviljat ger sammantaget möjlighet till bland annat nära 13,5 miljoner visir, 65,4 miljoner fler andningsskydd och skyddsförkläden till vård och omsorg.

– Det innebär dock inte att det automatiskt tillverkas 79 miljoner skydd, det beror på om tillverkarna hittar köpare. Vi får signaler om att mängder av nya handlare och produkter har dykt upp på marknaden som vi inte vet så mycket om. Nu finns det tillgång till kvalitetssäkrad skyddsutrustning, använd den, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetsgivaren ska se till att säker skyddsutrustning används

Arbetsgivare som förser arbetstagare med skyddsutrustning ska se till att den är anpassad till användaren och de aktuella arbetsförhållandena. Exempelvis ska andningsskydd sluta tätt för att ge bästa skydd. Arbetsgivaren ska också informera personalen om vilket skydd utrustningen ger, hur utrustningen ska användas och skötas.

– Det är viktigt att utrustningen skyddar väl och är anpassad efter användaren och arbetsförhållanden, utan att leda till ytterligare risk, till exempel genom att minska rörligheten eller synfältet. Arbetsgivaren ska så långt som möjligt minimera risken för att någon ska bli smittad, sjuk eller i värsta fall dö av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Ansökningar om tillfälliga tillstånd

Arbetsmiljöverket prioriterar handläggningen av ansökningar om tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning. Men för en snabb hantering krävs att uppgifter och dokumentation om produkten finns med i ansökan. Nästan samtliga ansökningar som kommit in har varit ofullständiga och krävt komplettering. Tillståndsprocessen är ny både för Arbetsmiljöverket och för de som ansöker. För att underlätta för den som ansöker försöker vi ständigt förbättra vår information och uppdaterar kontinuerligt vår hemsida. Vi har bland annat publicerat detaljerade instruktioner tillsammans med frågor och svar på vår hemsida.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab