Socialstyrelsen har tagit fram ett prognosverktyg för personlig skyddsutrustning. Foto Arbetsmiljöverket.

Prognosverktyg för beräkning av personlig skyddsutrustning

Socialstyrelsen har tagit fram ett prognosverktyg för personlig skyddsutrustning, som ska hjälpa regional och kommunal hälso- och sjukvård att beräkna förbrukningen av skyddsutrustning över 30 respektive 90 dagar.

Prognosverktyget ska stödja regionernas och kommunernas analys- och prognostiseringsarbete när det gäller förbrukningen av personlig skyddsutrustning för personal. Verktyget beräknar förbrukningen av den personliga skyddsutrustning för 30 eller 90 dagar och beräkningen utgår från situationen med patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, samt patienter utan symptom inom slutenvård, primärvård och akutmottagning.

Socialstyrelsen skriver:
”Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärden, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.”

Verksamheterna som berörs fyller i egna nyckeltal samt verklig, prognostiserad eller stimulera beläggning i prognosverktygen. Underlaget ska göra det möjligt att analysera och bedöma behovet av inköp, lagerhållning och fördelning av resurserna. Verktyget ger en modell att använda för att använda som stöd ”för att planera och optimera användningen av personlig skyddsutrustning och kan även kopplas till egna scenarier.”

Vad är personlig skyddsutrustning?
I verktyget klargörs vad som är personlig skyddsutrustning, arbetskläder och skyddskläder. Så här skriver Socialstyrelsen:

”Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.”

Referensvärden
I prognosverktyget ges möjlighet att jämföra slutenvårdens egna uppgifter och nyckeltal mot Socialstyrelsens exempel av genomsnittliga referensvärden för besök och personalresurs per patient och dygn.

Socialstyrelsens referensvärden bygger på följande:

  • regionernas inrapporterade lägesbilder under covid-19 pandemin
  • ECDCs modell för beräkning av åtgång av personlig skyddsutrustning
  • svenska rekommendationer kring personlig skyddsutrustning och basal hygien i vård och omsorg för covid-19.

Prognosverktyget är framtaget som en del i det regeringsuppdrag som Socialstyrelsen har att stödja samordningen av regioners hälso- och sjukvårdsresurser med anledning av utbrottet av covid-19. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella för att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att effektivt hantera nya utbrott.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab