Skydda har nu presenterat sin Byggrapport 2021.

Rapport: ​Användande av skyddsutrustning går framåt

Utvecklingen av arbetsplatssäkerhet och användandet av personlig skyddsutrustning på svenska byggarbetsplatser går framåt. Så kan man generellt sammanfatta Skyddas Byggrapport 2021. Men trots att intresset för personlig skyddsutrustning har ökat visar rapporten att det är en lång väg kvar att vandra.

Rapporten har gjorts av Sifo på uppdrag av Skydda och visar på den rådande säkerhetskulturen på byggarbetsplatser. Syftet är att ge en bild av hur byggarbetare och skyddsombud uppfattar hur väl säkerheten fungerar och vilka problem som man ofta stöter på. Rapporten visar vilka arbetsrelaterade skador som är mest vanliga och hur coronapandemin förändrat företagens säkerhetsarbete samt vilka utmaningar som branschen brottas med. 

Undersökningen genomfördes bland byggarbetare och skyddsombud under perioden 30 november 2020 till 15 januari 2021. En webbenkät besvarades av 490 personer inom byggindustrin och en telefonenkät besvarades av 201 skyddsombud.

Både byggarbetare och skyddsombud är överens om att det ställs högre krav på handhygien och distansering som en följd av coronapandemin. Fler skyddsombud svarar att fler åtgärder har införts på arbetsplatser som exempelvis striktare användning av personlig skyddsutrustning.

Rapporten visar också att var femte byggarbetare känner en oro för att råka ut för en olycka på sin arbetsplats. Andelen byggarbetare som anser att arbetsgivaren inte arbetar systematiskt med att förebygga skador och fysisk ohälsa ökar. 

Sex av tio byggarbetare svarar att de inte använder den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas fullt ut. Anledningen är att de inte ser några risker med det.

Bara en femtedel av byggarbetarna testar sin skyddsutrustning dagligen. Två av fem anger att de inte har tillräckligt med kunskap om hur de tetar sin personliga skyddsutrustning.

Skärskador ligger i topp för vad som anses vara den mest vanliga arbetsskadan, vilket är en ökning under 2020.

Som slutsats på undersökningen och rapporten skriver Skydda:

Det behövs en säkerhetskultur. Arbetsgivare och medarbetare måste arbeta med attityder och utbildning kring personlig skyddsutrustning. Olyckor inträffar ofta vid slarv eller att man inte är medveten om potentiella risker. 

Skyddsombuden måste få större mandat.  Det traditionella sättet att mäta och följa upp måste utmanas. Ekonomi och säkerhet är inte varandras motsatser utan snarare tvärtom. Om fler företag satsar pengar på att säkra arbetsmiljön minskar man risken för arbetsrelaterade sjukskrivningar. 

Leverantörer av personlig skyddsutrustning måste göra det enklare att välja rätt skydd. De ska också anpassas utifrån riskerna på byggarbetsplatsen. Dessutom behöver återförsäljare av personlig skyddsutrustning instruera mindre bolag i hur man tillämpar det på bästa möjliga sätt. 

Producenter av personligt skydd måste ha större fokus på användaren snarare än produkternas egenskaper.
Det bästa skyddet är det som används. Komfort är därmed en viktig faktor för att utrustningen ska användas under hela arbetspasset. 

Läs mer och ladda ned rapporten här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab