Covid-19-pandemin fortsätter att vara en stor utmaning för samhället. Det är viktigt att vi håller fortsatt vaksamhet och beredskap för att hantera pandemin, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen: 200 miljoner till lagerhållning av skyddsutrustning

Regeringen föreslår att 75 miljoner kronor under 2021 och 125 miljoner kronor 2022 avsätts för att säkra den nationella tillgången till och lagerhållning av skyddsutrustning, medicinskteknisk utrustning, annan materiel och läkemedel med mera som köpts in till följd av covid-19. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört inköp av skyddsutrustning, annan materiel och medicinteknisk utrustning under spridningen av covid-19 för att säkra den nationella tillgången i de fall kommuners och regioners egna resurser inte räcker till.

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt. Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer, storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

– Covid-19-pandemin fortsätter att vara en stor utmaning för samhället. Det är viktigt att vi håller fortsatt vaksamhet och beredskap för att hantera pandemin. Därför tillför regeringen stora resurser och medel till hanteringen av pandemin, säger socialminister Lena Hallengren.

Ytterligare miljarder till vaccin och vaccinationer samt storskalig testning och smittspårning
Vaccination är ett av de viktigaste redskapen för att undvika allvarlig sjukdom och död i covid-19. En effektiv vaccinering som minskar smittspridningen minskar lidande och leder till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning. Regeringen föreslår därför att 3,5 miljarder kronor tillförs för kostnader för inköp samt för eventuella kostnader för vidareförsäljning av vaccin mot covid-19 under 2022. För samma ändamål tillförs ytterligare 1 miljard kronor under 2021.Totalt uppgår budgeterat belopp till 4 miljarder kronor 2021.

Enligt den överenskommelse som regeringen ingått med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) åtar sig staten att betala för vaccin och vaccinationer. För att kunna ersätta regionerna för fortsatta vaccinationer under nästa år föreslås att 2,1 miljarder kronor avsätts för 2022. Vidare föreslås ytterligare 500 miljoner kronor avsättas för 2021 i fall det under hösten blir aktuellt att genomföra vaccination med påfyllnadsdoser.

Storskalig PCR-testning, antigentestning (även kallade snabbtester) samt smittspårning är tillsammans viktiga verktyg för att ställa korrekta diagnoser, pressa ned smittspridningen och för att få en korrekt bild av smittläget i landet. Regeringen föreslår nu att medlen för storskalig testning och smittspårning ökas med 6 miljarder kronor för 2021 och med 2 miljarder kronor för 2022.

Mer medel tillförs centrala myndigheter i hanteringen av covid-19-pandemin
Regeringen förstärker Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens arbete med covid-19-pandemin. Det är angeläget att myndigheterna har de resurser som behövs för att kunna intensifiera och stärka arbetet med pandemin. Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19 behöver stärkas i år och sedan även fortsätta under nästa år. Socialstyrelsen har en central roll i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och i Sveriges hantering av pandemin.
Regeringen föreslår därför att Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag ökas med 25 miljoner kronor under 2021 och 51 miljoner under 2022. Socialstyrelsens förvaltningsanslag föreslås ökas med 30 miljoner kronor under 2022.

Regeringen föreslår också att 75 miljoner kronor under 2021 och 125 miljoner kronor 2022 avsätts för att säkra den nationella tillgången till och lagerhållning av skyddsutrustning, medicinskteknisk utrustning, annan materiel och läkemedel med mera som köpts in till följd av covid-19. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört inköp av skyddsutrustning, annan materiel och medicinteknisk utrustning under spridningen av covid-19 för att säkra den nationella tillgången i de fall kommuners och regioners egna resurser inte räcker till.

I budgetpropositionen föreslår regeringen även att 65 miljoner kronor avsätts under 2022 för det fortsatta arbetet med de digitala covidbevisen. Medlen ska bland annat användas till att stärka de statliga myndigheternas arbete, till exempel kostnader för utveckling, drift, förvaltning och support till enskilda, samt till regionerna för fortsatt arbete med tillfrisknandebevis.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås för resterande delen av 2021 få ytterligare 20 miljoner kronor för att fortsätta samordna kommunikationsinsatserna med anledning av coronapandemin. Mot bakgrund av den fortsatta smittspridningen ser regeringen ett fortsatt behov av samordnade kommunikationsinsatser från myndigheterna till allmänheten. Det är också fortsatt viktigt att nå ut till olika målgrupper, både på olika språk och med tillgänglighetsanpassad kommunikation.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab