Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

​Regeringen höjer ambitionen i nya arbetsmiljöstrategin

Arbetsmiljön på varje arbetsplats har stor betydelse för människors levnadsvillkor och är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad. Regeringen fattade 11 februari beslut om en ny arbetsmiljöstrategi som innebär fortsatt hög ambitionsnivå för arbetsmiljöpolitiken.

Att jobba är någonting positivt och ger gemenskap, mening och makten att forma sitt eget liv. Men det finns också utmaningar i arbetslivet som kan leda till ohälsa, olycksfall och i värsta fall död.

– Ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken behöver vara högre. Alla som arbetar i Sverige ska ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi höjer vi ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. Vi lägger fram politik för trygghet, utveckling och god hälsa på jobbet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 ska tydliggöra och stärka arbetet med att uppnå målet att Sverige ska ha goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Arbetsmiljön ska förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljön ska motverka att människor utestängs från arbetslivet och ta hänsyn till människors olika förutsättningar. Arbetsmiljön ska bidra till att utveckla individer och verksamheter.

Den nya arbetsmiljöstrategin har fyra prioriterade områden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel.

Inom de prioriterade områdena av arbetsmiljöstrategin finns bland annat följande inriktningar.

En ny nollvision om att ingen ska dö på grund av arbete

Regeringen utvidgar nollvisionen mot dödsolyckor från en målsättning om att ingen ska dö på jobbet till att ingen ska dö till följd av arbete. Det handlar om en nollvision mot arbetsplatsolyckor som leder till död, men också mot arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer och suicid.

Arbetsmiljö i gigekonomi och arbete hemifrån

Oavsett om tjänster förmedlas genom appar eller att arbete sker hemma vid köksbordet så ska det inte finnas några oklarheter kring arbetsmiljöansvaret. Alla som arbetar i Sverige ska ha en god och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöregelverket ska ses över med syftet att tydliggöra vem som är ansvarig för arbetsmiljön i de lägen där det idag finns oklarheter.

Arbetsmiljöregelverket ska ses över ur ett jämställdhetsperspektiv

När arbetsmiljölagen trädde i kraft under 70-talet såg arbetslivet annorlunda ut än idag. Även om lag och regler har uppdaterats under åren finns det anledning att se över hur arbetsmiljöregelverket kan förbättras för att stärka arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. En fråga som behöver beaktas är om det behövs sanktionsavgifter på fler områden än idag.

Ytterligare steg för att stoppa arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket gör bedömningen att antalet företag som systematiskt bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar ökar. Det myndighetsgemensamma arbetet har ökat möjligheten att stoppa aktörer som bryter mot arbetsmiljöregelverket och andra regler. Arbetet ska intensifieras och fortsätta, bland annat genom fler myndighetsgemensamma kontroller.

Ökad kunskap om arbetsmiljö – från skola till forskning

Forskning och kunskap om vad som skapar en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv kommer fortsätta att prioriteras. För att bidra till att minska antal arbetsolyckor och annan ohälsa i arbetslivet är undervisningen om arbetsmiljö viktig i skolan. Arbetet med arbetsmiljökunskap ska utvecklas.

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har en särskild roll som myndigheter inom arbetsmiljöområdet. Av den anledningen har regeringen beslutat att ge dessa myndigheter i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra strategin inom sina respektive områden.

Åtgärdsplanerna ska utgå från strategins fyra prioriterade områden och tydliggöra vilka åtgärder som ska genomföras för att nå strategins uppsatta mål. En första skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 augusti 2021. Därefter ska Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap årligen återkomma med en skriftlig lägesbeskrivning.

För att upprätthålla och fördjupa trepartsarbetet beslutar regeringen också att fortsätta ha ett löpande forum för dialog med representanter för arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter. Forumet kommer kallas regeringens arbetsmiljöforum. Syftet med forumet är att tillsammans med arbetsmarknadens parter och myndigheter diskutera pågående och planerade åtgärder inom strategins område, samt de åtgärdsplaner som Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska ta fram.

Läs mer

Pressmeddelande: Regeringen höjer ambitionen i nya arbetsmiljöstrategin

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Kortversion av regeringens arbetsmiljöstrategi

Uppdrag till Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab