Den sammanställda kunskapen ska kunna användas som vägledning för att utveckla och skapa ett främjande arbetsmiljöarbete för hälso- och sjukvårdens personal.

Regeringen satsar ytterligare på hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö

Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer, det vill säga faktorer som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja arbetsrelaterad hälsa bland hälso- och sjukvårdspersonal. Resultaten av arbetet ska ge en ökad förståelse för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas.

– Arbetssituationen för anställda inom hälso- och sjukvården behöver bli bättre och det är angeläget att på både nationell och lokal nivå verka för en god arbetsmiljö, minskad personalomsättning och lägre sjukfrånvaro. Uppdraget är ett led i arbetet med att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen inom sektorn, säger socialminister Lena Hallengren.

– Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Eftersom hälso- och sjukvårdspersonalen är en särskilt utsatt grupp i arbetslivssammanhang behöver kunskapen om risker och friskfaktorer hos denna grupp öka. Detta uppdrag bidrar till att uppfylla målsättningarna i regeringens arbetsmiljöstrategi, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Myndigheten ska sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser. Den sammanställda kunskapen ska kunna användas som vägledning för att utveckla och skapa ett främjande arbetsmiljöarbete för hälso- och sjukvårdens personal.

Särskilt fokus ska riktas mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och mot de yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdssektorn som löper störst risk för arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

I arbetet med genomförandet av uppdraget ska Mynak samverka med Folkhälsomyndigheten samt inhämta kunskap och erfarenheter från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, och andra berörda myndigheter. För att fördjupa kunskapen om problembilden och bidra till spridning och implementering ska Mynak även samverka med bland andra arbetsmarknadens parter, kommuner och regioner samt med berörda professionsföreningar. 

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2022 och slutredovisas senast den 1 december 2023.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab