Den här regeringen har gjort stora insatser för att höja svensk krisberedskap och stärka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården. Idag presenterar vi ett paket med nya lagförslag och uppdrag för att ta arbetet vidare, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården har en avgörande roll i svensk krisberedskap. Regeringen har sedan 2014 bedrivit ett arbete med att förstärka beredskapen i hälso- och sjukvården på flera fronter. Regeringen presenterar en lagrådsremiss och flera myndighetsuppdrag som syftar till att ytterligare stärka det arbetet, bland annat vad gäller tillgången till sjukvårdsprodukter.

–  Det är av yttersta vikt att hälso- och sjukvården kan fungera även i kris och krig, inte minst med tanke på oron i omvärlden. Den här regeringen har gjort stora insatser för att höja svensk krisberedskap och stärka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården. Idag presenterar vi ett paket med nya lagförslag och uppdrag för att ta arbetet vidare, säger socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap föreslår regeringen flera lagändringar som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap. Händelser under senare år, bland annat pandemin, har visat att den lagerhållning av sjukvårdsprodukter som kommuner och regioner har haft inte varit tillräcklig. Mot bakgrund av detta föreslås det ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att sjukvårdsprodukter ingår i den utrustning som ska finnas där det bedrivs hälso- och sjukvård. Med sjukvårdsprodukter menas läkemedel, medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning, livsmedel för speciella medicinska ändamål och tillverkningsmaterial. Detta kommer även att underlätta IVO:s tillsyn i och med att det blir lättare att bedöma om kraven inte följts.

Öppenvårdsapoteken ska få en lagerhållningsskyldighet. Det är något som saknats efter omregleringen av apoteksmarknaden. Apoteken ska ha tillräckliga lager för att kunna expediera så många konsumenter som möjligt direkt. Lagerhållningen på apoteken kommer att följas upp genom att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket avses få i uppdrag att regelbundet mäta apotekens direktexpedieringsgrad. På så sätt kommer man att få en bild av hur apotekens lagerhållning utvecklas.

Lagrådsremissen innehåller även en bedömning om att Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) bör få ett utökat samhällsuppdrag som innebär att bolaget ska kunna utföra sitt samhällsuppdrag även under fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig samt ett avsnitt om behovet av lagerhållning hos regioner och kommuner. APL har som huvudsaklig uppgift att tillverka och tillhandahålla läkemedel som är anpassade till en enskild patient, klinik, djur eller djurbesättning eller tillverkas i små serier.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab