Regeringen anser att de regionala skyddsombuden bör få bättre möjligheter att utföra sitt livsviktiga uppdrag, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen: Utredning om de regionala skyddsombuden

De regionala skyddsombuden spelar en central roll i arbetsmiljöarbetet. Det är angeläget att skyddsombuden har rätt förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag. Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet. Utredaren ska även lämna förslag på bättre förutsättningar för uppdraget.

– De regionala skyddsombuden är viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatser som saknar en egen lokal skyddsorganisation, deras insatser räddar liv. Regeringen anser att de regionala skyddsombuden bör få bättre möjligheter att utföra sitt livsviktiga uppdrag, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Förändringarna på arbetsmarknaden med fler och mindre arbetsställen samt ökad rörlighet, inhyrd och utstationerad arbetskraft har bidragit till att allt fler arbetstagare arbetar på arbetsplatser som saknar ett lokalt skyddsombud, samtidigt som de regionala skyddsombudens arbete försvårats. Därför anser regeringen att det finns behov av att se över hur de regionala skyddsombuden även fortsättningsvis ska ha möjlighet att utföra sitt uppdrag såsom det framgår av arbetsmiljölagen.

Regeringen föreslog i en proposition till riksdagen i mars 2020 att de regionala skyddsombuden skulle få en utökad tillträdesrätt, så att de får rätt att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal. Syftet med förslaget var att förebygga ohälsa och arbetsplatsolyckor samt skapa en mer sund konkurrens mellan företag. Förslaget godtogs inte då en majoritet av riksdagen röstade emot förslaget.

Riksdagen riktade i juni 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska utvärdera verksamheten i enlighet med riksdagens tillkännagivande och lämna förslag på hur de regionala skyddsombuden kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Utredningen ska samråda med en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter.

Uppdraget ska redovisas senast den 19 augusti 2022.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab