Foto: Wikimedia Commons.

Region Stockholm tvingas köpa andningsskydd för 40 miljoner

Ett avtal under pandemin om leverans av två miljoner andningsskydd mellan WEquity och Region Stockholm hade inte hävts, varför 1,8 miljoner andningsskydd ska levereras trots att regionen avbeställt dessa. Regionen har inte haft avbeställningsrätt och har inte i tillräcklig grad medverkat till köpet och blir därför skadeståndsskyldig.

Den 25 mars 2020 ingick WEquity Aktiebolag och Region Stockholm ett avtal avseende leverans av 2 000 000 andningsskydd till ett styckpris om 20 kronor. Det sammanlagda priset var 40 000 000 kronor. Därutöver tillkom kostnad för flygfrakt om 1 530 000 kronor. Regionen hade i enlighet med avtalet betalat ett förskott om 30 500 000 kronor till WEquity.

WEquity levererade 600 000 andningsskydd till regionen. Av dessa återtog bolaget 400 000 andningsskydd på regionens begäran. Den 19 november 2021 avbeställde regionen leveransen avseende 1 400 000 andningsskydd. Den 30 mars 2022 avbeställde regionen leveransen avseende 400 000 andningsskydd. Avtalet hade inte hävts av någon av parterna.

WEquity yrkade i Stockholms tingsrätt att regionen till bolaget skulle betala 13 532 756 kronor. Regionen yrkade i sin tur i första hand att WEquity till regionen skulle betala 26 372 244 kronor och i andra hand att WEquity skulle leverera resterande 1 800 000 andningsskydd. De huvudsakliga tvistefrågorna i målet var om regionen hade brustit i sin plikt att medverka till köpet och om regionen har haft rätt att avbeställa andningsskydden.

Det är ostridigt att det pris som regionen skulle betala för andningsskydden enligt avtalet var 40 000 000 kronor och att regionen endast har betalat 30 500 000 kronor. Den återstående delen av köpeskillingen skulle enligt avtalet betalas efter mottagen leverans. På grund av regionens bristande medverkan har slutleverans inte kunnat ske och köpeskillingen har därför inte betalats. WEquity har därmed drabbats av en förlust till följd av regionens agerande, som enligt tingsrätten är att betrakta om en sådan direkt förlust som WEquity har rätt till ersättning för. Bolaget har även rätt till skadestånd för fraktkostnaden hänförlig till fullgörandet av avtalet.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab