Kommuner och regioner har visat på en god förmåga att stötta varandra med bland annat samordning kring inköp av skyddsutrustning och läkemedel, liksom kring intensivvårdsplatser och personal.

SKR: Samma ansvar i normalläge som i kris

I dag presenterade Coronakommissionen sitt slutbetänkande. Kommissionen bekräftar den avgörande roll som kommuner och regioner har haft under pandemin.

Ett gott samspel och en god samverkan mellan aktörer och mellan nivåer är och har varit avgörande under pandemin. För att kunna leverera god välfärd och god service till medborgarna krävs det, såväl i normalläge som i kris, en god kunskap om lokala förhållanden, förutsättningar och behov samt möjlighet att kunna fatta lokala beslut.

− Under pandemin har kommuner och regioner snabbt kunnat ställa om sina verksamheter och samverka för att hantera de behov som uppstått. Avgörande för att samhället ska kunna hantera en kris som den här är att staten ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att erbjuda medborgarna välfärd och service, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommuner och regioner har visat på en god förmåga att stötta varandra med bland annat samordning kring inköp av skyddsutrustning och läkemedel, liksom kring intensivvårdsplatser och personal. SKR har under pandemin haft en viktig roll som samverkansarena mellan kommuner och regioner inom ett stort antal frågor, något som Coronakommissionen beskriver som betydelsefullt.

Hög testkapacitet med tydlig överenskommelse
Coronakommissionen riktar kritik mot att testkapaciteten inte etablerades snabbare. Regionerna arbetade i högt tempo, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, upp testkapacitet av hög kvalitet så snart Folkhälsomyndigheten tagit fram en nationell teststrategi. Till en början var de nationella direktiven avseende testning otydliga. I inget skede hindrades uppbyggnaden av testkapacitet av de ekonomiska frågorna, de reddes ut parallellt. När regeringen och SKR utformat en överenskommelse där inriktningen för testning, frågor om målgrupper, organisering, ansvarsfördelning och ekonomi var utredda, ökade testningsvolymerna markant.

− I efterhand kan konstateras att det hade varit en fördel om regeringen tidigt fört dialog med regionerna och SKR. När vi har tydliga överenskommelser mellan SKR och regeringen så har vi också en bra grund för samverkan och ett gemensamt arbete och ansvar. Vaccineringsarbetet är ett av flera bra exempel på det, säger Anders Knape.

Samma ansvar i normalläge som i kris
Eftersom smittspridningen och påverkan på kommuner och regioner varierat över tid i olika delar av landet har det varit centralt att kunna anpassa åtgärder utifrån aktuella förhållanden på lokal och regional nivå. Inom exempelvis skolans område har samverkan fungerat bra, till stor del tack vare att ansvar och mandat hållits ihop på varje nivå.

− En viktig princip är att samma ansvar ska gälla i krisläge som i normalläge. Det förutsätter att kommuner och regioner har rätt förutsättningar. Under pandemin har detta ställts på sin spets, säger Anders Knape.

När nationella myndigheter inte varit samordnade eller när kommuner och regioner har fått besked med mycket kort framförhållning har kommuners och regioners arbete försvårats. Det har påverkat såväl medborgare som medarbetare. När myndigheterna istället har fattat beslut efter samråd med kommuner och regioner eller när det har funnits en enhetlig och tydlig kommunikation och enhetliga riktlinjer, har arbetet fungerat avsevärt bättre.

Medarbetarnas insatser avgörande
Kompetensförsörjningen var den främsta utmaningen för kommuner och regioner redan före pandemin. Kommunerna och regionerna har under många år byggt upp strukturer för att säkra bemanningen och möta verksamheternas behov, såväl i normal- som i krislägen.

− Medarbetarna i kommuner och regioner har spelat en avgörande roll, men under långa perioder också haft en mycket hög arbetsbelastning. Krislägesavtalet har varit både viktigt och nödvändigt för att klara bemanningen i hälso- och sjukvården under pandemin. Tio regioner aktiverade det nya krislägesavtalet under pandemin, säger Anders Knape.

Krislägesavtalet, som tecknats mellan SKR och fackförbunden, ger möjlighet att både snabbt kunna styra personalresurser dit de bäst behövs och till ett större uttag av arbetstid för att öka kapaciteten i verksamheterna.

Lärdomar av lokala och regionala utvärderingar
Coronakommissionen har i sitt uppdrag haft störst fokus på det nationella perspektivet i hanteringen av pandemin. SKR arbetar nu med att ytterligare belysa kommuners och regioners erfarenheter samt vilka slutsatser och lärdomar som kan dras på lokal och regional nivå.

− Vi kommer nu att analysera Coronakommissionens rapport och de olika förslagen. SKR har dessutom tillsatt en programberedning med förtroendevalda från hela landet och alla politiska partier som utifrån kommuners och regioners lärdomar ska peka på möjliga vägar framåt. Alla delar av samhället har utmanats under pandemin och vi vet att lösningarna ofta finns lokalt, både i normalläge och kris, säger Anders Knape.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab