Bild hämtad från Målarnas nyhetssida.

Skyddsombud gör skyddsronder under arbetsmiljöveckan

Målarna har 248 skyddsombud och 41 regionala skyddsombud över hela landet som under arbetsmiljöveckan just nu kommer att genomföra skyddsronder ute på arbetsplatser. Under vecka 43 varje år genomför Målarna tillsammans med flertalet fackförbund en vecka med särskilt fokus på arbetsmiljön. Att ha en trygg och säker arbetsplats är viktigt och något som Målarna, som andra fackförbund, ständigt arbetar med. Tidig riskbedömning är särskilt viktig i ett så tidigt läge som möjligt för att undvika olycksfall och eller arbetssjukdomar.

Riskbedömningen ska göras i samband med uppstart av arbetet för att göra rätt bedömning kring arbetets utformning, objektets utformning, vilka kemikalier som ska användas samt allt kopplat till målarens och lackerarens fysiska förutsättningar. Tillgängliga ska säkerhetsdatabladen vara för de produkter som ska användas där kemikalierna anges och hur man rätt skyddar sig. Där finns även gränsvärden som visar hur länge produkten får användas.

Ansvaret för att riskbedömningar görs och rätt skyddsutrustning finns och används ligger på arbetsgivaren. Detta är grunden för det systematiska arbetsmiljöarbete som varje företag har en skyldighet att jobba efter.

Syfte med arbetsmiljöveckan är:

  • att via skyddsorganisationen sprida kunskaper inom respektive bransch om vad som gäller avseende att arbeta förebyggande med riskbedömningar för att förhindra att medlemmarna utses för kemikalier som kan orsaka arbetsrelaterade skador, både lång- och kortsiktigt.
  • att genom skyddsorganisationen driva på arbetsmiljöförbättringar i samband med uppstart arbetsplatserna så att medlemmarna har en säker arbetsmiljö genom att ta del av utförda riskbedömningar samt via säkerhetsdatabladet få tillgång till rätt skyddsutrustning för arbetet.
  • att genom regionala skyddsverksamheten sprida kunskaper och driva på arbetsmiljöförbättringar på respektive yrkesområde för att säkerhetsställa att anställda på företag utan egen skyddsorganisation har en säker arbetsmiljö.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab