Arbetsmiljöverkets chefsjurist, Eva Nilsson, har fattat beslut att myndigheten nu backar från ett tidigare ställningstagande.

Skyddsombud har rätt att företräda enskilda

Arbetsmiljöverkets chefsjurist, Eva Nilsson, meddelar att myndigheten nu backar från ett tidigare ställningstagande, vilket handlade om skyddsombudens rätt att företräda individer. Nu ska skyddsombud ha rätt att företräda enskilda arbetstagare och Arbetsmiljöverket har inte några synpunkter på den befogenheten enligt ett nytt beslut.

I november förra året avslöjade TCO-ägda tidningen Arbetsvärlden att Arbetsmiljöverket hade gjort bedömningen att skyddsombud inte hade mandat att företräda enskilda arbetstagare. Nu har Arbetsmiljöverkets chefsjurist Eva Nilsson fattat beslut daterat till 24 februari, där myndigheten backar. I beslutet skriver Eva Nilsson att Arbetsmiljöverket inte ska bedöma frågor om innehållet i skyddsombudsuppdraget. Myndigheten har inte befogenhet att utöva tillsyn över samverkansregler i verkets sjätte kapitel. 

Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket skriver följande i ett pressmeddelande på sin hemsida:

Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.

– Jag beklagar att den rättsliga utredningen har resulterat i oklarheter och genom beslutet uppfattats som vägledande. Det har aldrig varit vår myndighets avsikt. Det finns felaktiga hänvisningar och det görs uttalanden kring områden som vi inte ”äger” i den utredning som beslutet fastställer och vi väljer därför att upphäva det interna beslutet, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Fungerande dialog och samverkan är viktig

Arbetsmiljöverket ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på arbetsmarknaden. Vi ska främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet, men myndigheten har inte möjlighet att utöva tillsyn och därmed inte befogenhet att ingripa med tvångsmedel för att trygga efterlevnaden av samverkansreglerna. Det betyder att vi inte har befogenhet att bedöma och ta ställning till hur den samverkan ska se ut. Detta har gällt sedan lång tid tillbaka.

Kommer man inte överens på en arbetsplats vilken roll ett skyddsombud ska ha i till exempel ett ärende som rör en individ, blir det en arbetsrättslig fråga som ytterst prövas av domstol.

– Det är viktigt att samverkan fungerar och bygger på samförstånd och samsyn mellan parterna på arbetsplatsen. En god dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter är en förutsättning för att lyckas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Eva Nilsson.

Läs beslutet här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab