Socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Socialstyrelsen sektorsansvarig för krisberedskap och civilt försvar

Regeringen ska besluta om en ny myndighetsstruktur för Sveriges krisberedskap och civilt försvar. Den nya strukturen ska förstärka förmågan att hantera fredstida krissituationer och höjd beredskap. Bland annat ska tio beredskapssektorer inrättas. Socialstyrelsen blir sektorsansvarig myndighet för sektorn Hälsa, vård och omsorg.

– Hälso- och sjukvård och omsorg är viktiga samhällsfunktioner med centrala roller i det civila försvaret. Både erfarenheter från pandemin och det försämrade säkerhetsläget ger anledning att stärka förmågan att hantera fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen planerar att besluta om en ny beredskapsstruktur för statliga myndigheter som innebär att samverkansområdena tas bort och ersätts av tio beredskapssektorer. Vidare ska 39 utpekade myndigheter samt de 21 länsstyrelserna bli beredskapsmyndigheter. Bland dessa är E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten som i stället för som nu bevakningsansvariga myndigheter blir beredskapsmyndigheter.

Socialstyrelsen får dessutom ett sektorsansvar för sektorn Hälsa, vård och omsorg, där de andra myndigheterna ingår. Sektorsansvarig myndighet ska inom sin beredskapssektor leda arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. För uppgiften får Socialstyrelsen en anslagsökning på 7,5 miljoner kronor från 2023. För arbete under 2022 får myndigheten 2 miljoner kronor.

Utöver tidigare skyldigheter ska beredskapsmyndigheter bland annat:

  • samverka med Försvarsmakten avseende behovet av stöd till det militära försvaret,
  • genomföra den omvärldsbevakning, de utvecklingsinsatser samt de övriga förberedelser, inklusive anskaffning av förnödenheter och utrustning, som krävs för att myndigheten ska klara sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap,
  • planera, öva och utbilda personal och därutöver ha de planer som i övrigt behövs för att under höjd beredskap kunna övergå till krigsorganisation, samt
  • planera för att, efter beslut av regeringen, kunna påskynda nödvändiga åtgärder inför höjd beredskap.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2022.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab