NYE REGLER: 1. januar blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud. Endringene skjer i arbeidsmiljøloven og innebærer at alle virksomheter med fem eller flere ansatte, må ha verneombud. FOTO: Arbeidstilsynet

Spørsmål og svar: Regelverksendringer om verneombud

Arbeidstilsynet: Fra nyttår må virksomheter med fem eller flere ansatte ha verneombud. Vi har fått inn flere spørsmål knyttet til regelverksendringene, og her svarer vi på noen av dem. 

Er det mulig å inngå avtale om annen ordning ved virksomheter med mindre enn fem ansatte?

Ja, hvis virksomheten har færre enn fem ansatte (1–4 ansatte), kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning enn verneombud.

En avtale om annen ordning enn verneombud, må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas.

Avtalen må blant annet inneholde informasjon om

  • hvem som er de ansattes representant eller kontaktperson
  • nødvendige arbeidsmiljøtiltak
  • hvor ofte det skal være møter og hvor
  • hvordan vernespørsmål skal meldes
  • hvordan arbeidsgiver sammen med arbeidstakerne skal håndtere risikoforhold
  • arbeidsgivers plikter i HMS-arbeidet
  • ansattes medvirkningsplikt

Avtaleperioden skal være maksimalt to år, og alle ansatte må signere avtalen.

Når må «annen ordning» erstattes av verneombud?

Dersom virksomheten øker antallet arbeidstakere til fem eller mer i løpet av avtaleperioden, må det velges verneombud. I antallet på fem arbeidstakere skal alle arbeidstakere regnes med, også de som jobber deltid, er midlertidig ansatt eller innleide. Arbeidstilsynet kan pålegge virksomheter med færre enn fem ansatte å velge verneombud, etter tilsyn og ut fra en vurdering av risikoforhold i virksomheten.

Les fler spørsmål og svar

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab