ROLLEN SOM VERNEOMBUD: Flere virksomheter må nå ha verneombud som følge av regelverksendringer fra 1. januar i år. FOTO: Arbeidstilsynet.

Spørsmål og svar til rollen som verneombud

Virksomheter med fem eller flere ansatte må ha verneombud, ifølge arbeidsmiljøloven. Men hva vil det si å være verneombud, og hva er egentlig verneombudets rolle?

Arbeidstilsynet har fått inn flere spørsmål knyttet til hva rollen innebærer. Under svarer vi på ofte stilte spørsmål.

Hva er verneombudets rolle i omstillingsprosesser?

Arbeidsgiver har plikt til å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass. Medvirkning er viktig for hvordan tiltakene blir gjennomført og for motivasjon hos de ansatte. Verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU) har formelle roller som skal sikre slik medvirkning. AMU som virksomhetens øverste rådgivende organ i HMS-relaterte spørsmål har en viktig rolle i omstillingsprosesser, og skal sikre at omstillingsprosess blir risikovurdert i sin helhet, og at de enkelte forslag til endringer risikovurderes før beslutninger tas. I virksomheter som ikke har et AMU, faller ansvaret for å ivareta disse oppgavene på verneombudet.

Arbeidsmiljøloven krever at «under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

På hvilken måte skal vernetjenesten involveres når det gjelder ”planlegging” av arbeidet på en arbeidsplass?

Det er arbeidsgiverens plikt å ta verneombudet med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet og vernearbeidet som foregår i virksomheten. Arbeidsgiveren bør derfor sørge for at verneombudet har mulighet til å uttale seg når saker som har betydning for arbeidsmiljøet i verneombudets verneområde skal behandles.

Arbeidsgiveren må også sørge for at verneombudet holdes oppdatert om systemene som brukes i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet. Dette inkluderer ikke bare å gi informasjon, men også å tilby tilstrekkelig opplæring slik at verneombudet kan forstå og bidra til utformingen av disse systemene. Verneombudet skal ha en aktiv rolle i risikovurdering før igangsettelse av arbeid, slik at potensielle farer kan identifiseres og håndteres på en effektiv måte.

Verneombudet har en særlig rolle i arbeidet med å lage et velfungerende internkontrollsystem. Av hensyn til internkontrollsystemets kvalitet, og dessuten arbeidstakernes muligheter til å påvirke eget arbeidsmiljø, er det viktig at arbeidstakerne selv deltar i utviklingen og oppfølgingen av dette systemet. Det å bidra til utvikling og oppfølging av internkontrollsystemer er en særlig viktig og sentral oppgave for verneombudets arbeid. Verneombudet skal delta på alle stadier i arbeidet med internkontrollsystemet og kan selv ta initiativ på flere stadier.

Når det gjelder hjemmearbeidende, plikter verneombudet også å medvirke til at arbeidsmiljøforholdene for arbeidstakerne er en del av virksomhetens internkontrollsystem, selv om verneombudet har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten særskilt avtale. Det er imidlertid som alltid arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet, men verneombudet skal varsle arbeidsgiver dersom hjemmearbeid ikke er tatt inn i internkontrollsystemet.

Har virksomheten din AMU?

Virksomheter med minst 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det, skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Arbeidsgiver utpeker sine representanter i utvalget. En representant fra øverste ledelse i virksomheten skal alltid være med i AMU.

Arbeidstakernes representanter velges normalt ved flertallsvalg. Hovedverneombudet skal være en av representantene for de ansatte. Er det bare ett verneombud ved virksomheten, skal det være medlem av utvalget.

Om virksomheten har flere verneombud, så bør arbeidsgiveren sørge for at verneombud har mulighet til å uttale seg når arbeidsmiljøutvalget skal behandle saker som har betydning for arbeidsmiljøet i verneombudets verneområde. Ønsker AMU medlemmer foreta befaringer i virksomheten for å kartlegge og vurdere behovet for verne- og miljøtiltak, bør verneombud delta i en slik befaring.

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab